måndag 17 maj 2021

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt! • Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en SAM-process som snurrar internt. 
 • Är ni ett företag med fler än 10 anställda, som producerar produkter och/eller tjänster för större företag eller är ni själva stora i branschen? Då bör ni uppgradera till en fungerande ISO-process.
Jag skrev om detta första gången 2017 (se artikel). Den främsta förändringen sedan dess är att OHSAS 18001 - det främsta internationella systemet för arbetsmiljö - nu har ersatts med ISO 45001

Efter många års arbete i fält - och med artiklar i ämnet - har jag nu även integrerat ISO i samarbete med Svensk Certifiering för Sundsvalls Berghantering AB
Detta blev ett fantastiskt processarbete som mynnade ut i 3 certifieringar för Sundsvalls Berghantering, ett familjeföretag som växer stadigt på en marknad med ständigt ökande krav hos beställare. Med kärnverksamhet inom sprängning och ett systerföretag som bl.a. slipar borrkronor är detta ett bra exempel på ett företag med tydlig kärnverksamhet.

 


Som så många andra företag i branschen består ledningen och de anställda av praktiker - kvalité, miljö och arbetsmiljö är naturliga delar i det dagliga arbetet. Dokumentation är naturligtvis ett ständigt utökande fält - så vi arbetar nu på en arbetsmarknad där det inte är praktiskt att vara enbart praktiker - eller akademiker. Du måste vara båda. 
Men hur fungerar det för er med ansvar som VD eller chef?

Alla förkortningar, akademiska uttryck och de processer - byråkratin - handlar egentligen om olika sätt att definiera 'var, när, hur, vem och varför'. Vi vet alla att det finns olika sätt att kommunicera.  
Jag har under mina år i branschen börjar se dessa förkortningar och system som olika personligheter. En del system är som hantverkare - andra system är som akademiker eller byråkrater.

SAM, vår Svenska modellSAM=Hantverkaren
Inom företagshälsovården använder psykologer ofta MBTI, Myers–Briggs Type Indicator, en analysprocess inom psykologin för att definiera personaliteter. 

Kanske skulle Arbetsmiljöverkets SAM - den process som definierades när Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen slog ihop sina påsar 2001 och bildade det som nu är Arbetsmiljöverket - klassas som en ISTP-personlighet - en praktiker eller hantverkare?

Vid sekelskiftet (2000) var våra seniora handläggare på Arbetarskyddsstyrelsen eller Yrkesinspektionen ofta yrkesarbetare eller yrkesingenjörer i grunden, oftast med en klassisk kultur av arbetsgivare som överviktiga direktörer på något sågverk - utan kontakt med personalen på golvet.

AFS 2001:1 - SAM - är en process som till sitt namn avslöjar att den utgick som Arbetsmiljöverkets första föreskrift, skriven av dessa seniora experter. Det intressanta är dock att dess innehåll är ett skolboksexempel på minimal och precis kommunikation. Det är ett lagboks-hantverk skapat av Svenska analytiker - med båda fötterna på jorden och lång erfarenhet:

ISTP: er tycker om att ta isär saker bara för att se hur de fungerar. De är logiska och rationella, men är mer intresserade av praktiska tillämpningar än av abstrakta idéer.

ISO, Den internationella modellen


ISO=Byråkraten?
Organisationen för Internationell Standard är enorm, något som speglar sig både i deras kunskap, angrepps-sätt och innehåll. Om man skulle klassa vårt gamla Svenska system ovan för en praktisk hantverkare (ISTP) så skulle nog ISO vara en ESTJ - om det vore en person:

De är engagerade i tradition, standarder och lagar. De har starka övertygelser och har förnuftig bedömning och förväntar sig att andra människor upprätthåller samma principer också.


​Nyckeln till goda resultat i allt arbete ligger i att hitta minsta gemensamma nämnare för framgång. Positiva resultat kommer som en effekt av tydlighet, vilket grundar sig på kommunikation.
Men HUR gör man då när det är dags att gå över till ett nytt sätt att kommunicera, när företaget växer och kraven på standard, dokumentation och certifieringar blir allt högre?

Kombinera SAM och ISO? Som att kasta in byråkraten och hantverkaren i samma rum?

ISO-standarder bygger på PDCA-hjulet (Plan-Do-Check-Act) och SAM-Hjulet ligger till grund för att visualisera kraven i AFS 2001:1.
Trots sina olikheter har dessa två system i stort samma ryggrad. Fyra delar, fyra steg. 
Grundprocessen är densamma...bara med olika sätt att kommunicera. SAM-Hjulet
   
PDCA-hjulet

 KMA - 3 ISO-system

Härligt med förkortningar, eller hur? 
Kvalite, Miljö och Arbetsmiljö är en sammanslagning av tre olika processer som bör hanteras i all framställning av produkter eller tjänster. På Engelska är förkortningen HSE, eller HSEQ i det fall någon har ansvaret för både Health, Safety, Environmental & Quality. 

Därmed blir det intressant: Säg exempelvis att ni är ett företag i Sverige. Ni är inte stora - runt 30 personer - och har klarat KMA-delen med minimalt pappersarbete. Ni jobbar kanske med Bygg & Anläggning:

Kvalitetsangivelser och liknande för bygget har ni hanterat via AMA-Bygg, byggdagböcker och de krav som lagts i kontrakt när något byggts.
Miljökrav har oftast hamnat på beställaren, men ni har haft grundläggande kemikaliekoll och kontroller på maskiner och utrustning så att det inte läcker skit i naturen,
Arbetsmiljön har funkat bra med SAM-rutinerkollektivavtal och Arbetsmiljöhandbok

Men ni växer och fler beställare kräver att ni kan uppvisa någon sorts kvalitetsangivelse som entreprenör, helst en ISO-certifiering för KMA-arbetet. 

Kvalité ( ISO 9001 ), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001)...tre olika system. Är det en omöjlighet att få in arbetsprocesser och rutiner på rätt sätt?

Byråkrati vs. Verktyg?

Här kommer exemplet med hantverkaren och byråkraten in i bilden. Ni är vana att jobba på ett sätt som kommer naturligt efter många års arbete. Nu kommer byråkraten (ISO) in och kräver att få veta exempelvis - i skrift - exakt hur ni kommit fram till dessa kvalitetsangivelser, hur ofta ni gör analysen, hur ni beskriver era mätbara mål för kvalitet och på vilket sätt ni jobbar förebyggande med kvalitet i affärsmodellen? Sunda frågor som dock kräver tid & resurser att svara på.
Så, hur mycket tid och resurser ska ni investera i detta? Är det ens praktiskt genomförbart?

HUR GÖR MAN?


Detta är endast ett exempel på hur man kan gå till väga, med ett recept som syftar till en tydligt och effektivt system. Dock måste ingredienserna - innehållet - definieras utifrån ert företags förutsättningar.

Steg 1: Skapa en processöversikt


I fallet med Sundsvalls Berghantering AB så hade företaget en väl definierad SAM samt bra dokumentation på sin interna server för underlag inom kvalité och miljö. 
För att skapa en optimal grund för vidare ISO-arbete definierades därmed en processhierarki utifrån Arbetsmiljöverkets grundläggande processbild av systematiskt arbete: 


OBS: Arbetsmiljöverket sysslar med arbetsmiljö - inte Kvalité och Miljö på det sätt som ISO syftar på - så eftertanke i varje del av processen är viktig! 
Exempelvis definieras riskhantering av kemikalier (Miljö) i mer än 9 föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Dessa bör därmed bedömas (eller exkluderas) via ISO 45001 som Arbetsmiljörisker. Dock har följande myndigheter också regler för kemikalier:
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Kemikalieinspektionen.
Dessa är inte alltid arbets-relaterade. Har ni exempelvis en produkt som kan skapa utsläpp efter frisläppande så blir det en miljöaspekt (ISO 14001) samt möjligtvis en Kvalitetsaspekt (ISO 9001).

Steg 2: Skapa en digital portal


Skärmbild av ISO-Portal (ISO 9001, 14001, 45001 i samma ramstruktur)


Styrande processer, kärnprocesser och stödprocesser
ligger lämpligtvis till grund för vidare definiering av hierarkin - d.v.s. vilken rangordning som gäller för dokument och processer. Arbetsmiljöverkets processbild gäller i grunden enbart för Arbetsmiljödokument, inte Kvalité och Miljö, så innehållet blir också större. 
Det fina är dock att samtliga ISO-underlag bygger på samma ramstruktur - oavsett om det handlar om Kvalité, Miljö eller Arbetsmiljö - och med denna översikt förenklas kommunikationen avsevärt. Även personer utan djupare kunskap om detaljerna ska instinktivt kunna klicka sig fram till rätt underlag.

Steg 3: integrera rätt innehåll på rätt plats
För denna portal skapades expanderbar text - d.v.s. - underliggande processer och dokument blir synliga först när man expanderar rubriken. Att minimera stora mängder data är viktigt för att arbeta förebyggande med 3 ISO-system på samma gång. Att minimera underliggande dokumentation är lika viktigt. 
Observera exempelvis att ni inte behöver separat Kvalitetspolicy, miljöpolicy samt Arbetsmiljöpolicy. En enhetlig Verksamhetspolicy är så mycket bättre!
Steg 4: Definiera behörighetsnivåer


ISO-Portalen är lösenordskyddad i detta fall, då övergripande information endast är relevant för ledningen. Även GDPR måste beaktas på personalnivå. 
Underliggande information som bör delas med anställda och 'intressenter' ligger därmed på en separat, öppen portal. 
ISO<>SAM-system skapar därefter en synergi. ISO blir ett 'levande' verktyg som fångar upp löpande kommunikation från SAM-arbetet.

Detta är viktigt: Att uppdatera ISO separat med allt vad det innebär av dubbel-jobb, kostnader och administration är ett klassiskt misstag. Man talar ofta om 'döda system' - processer som hamnar som en pärm på en hylla och oftast inte fyller sitt syfte. 
Checklistor, certifikat och deklarationer används och sparas på rätt plats i server vid normalt SAM-Arbete. ISO-strukturen definierar och länkas därefter till relevanta mappar, dokument och underlag, antingen via den öppna Verksamhetshandboken eller till underliggande mappstruktur.

Steg 5: Granskning, granskning, granskning

Ju fler som granskar soppan, ju bättre kockar får man.
 1. Skaffa intern kunskap & kompetens av ISO i form av en internrevisor. Om någon anställd får detta jobb är det viktigt att vederbörande både får tid och en duktig mentor i sitt arbete.
 2. Genomför internrevision och granska alla delar med lupp.
 3. Kalla in den externa ISO-revisorn från ett auktoriserat revisionsbolag. I vårt fall hade vi en bra och tydlig återkoppling från Svensk Certifiering.
 4. Efter 'steg 1' blir det förmodligen ett antal avvikelser att ta tag i. Detta görs på ett smidigt sätt om processer och system är inkört med ledningen, som ansvarar för samtliga delar.
 5. Steg 2 kan vara intressant då nya avvikelser kan dyka upp. Det är med andra ord inte som bilbesiktningen.
  Men alla dessa delar ingår i SAM-Hjulet och PDCA: Undersök, Riskbedöm, Åtgärda och Följ upp...Plan, Do, Check, Act.


Som erfaren konsult i bygg & anläggningsbranschen - samt företagshälsovården - vet jag hur många känner frustration över byråkratin. Känslan av att 'så många rutiner har mycket lite med det praktiska arbetet att göra' kan också finnas där.

I grunden handlar det dock om att vi ständigt går mot ökad komplexitet - både i samhället och arbetslivet - vilket ställer ökade krav på oss själva att fortsätta se skogen trots alla träd. Jag hoppas att denna artikel kan vara till hjälp i detta arbete.

Och du - tveka inte att kontakta mig om ni behöver den där extra hjälpen! 

MVH//Daniel B 

  

måndag 6 april 2020

KMA - för Bygg & Anläggning?

KMA – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning 

Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Målet är lätthanterliga verktyg och rutiner i det dagliga arbetet - verktyg som sparar tid och pengar för beställare, entreprenörer och arbetsgivare.
Motsatsen är naturligtvis de tunga byråkratiska processer som jag skrivit om tidigare.


Men vad menas egentligen när man pratar om KMA-styrning på bygget?

Sökresultat

WebbresultatK - Kvalitetsledning 

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg - ledningssystem - till stöd i detta arbete. ISO 9001 är ett exempel på en produkt - eller ett system om du så vill - för kvalitetscertifiering och kvalitetssäkring i det egna företaget.
När det kommer till bygg & anläggning finns dock specificerade processer:

AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA är ett ramsystem för sådant som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. Texterna kan refereras i tekniska beskrivningar.
AMA är främst användbar för utförandeentreprenader men kan även tillämpas för totalentreprenader. Tekniska beskrivningar för totalentreprenader benämns vanligen rambeskrivningar
Där formuleras i första hand krav på funktion för det som ska byggas. 
Totalentreprenören svarar både för fortsatt projektering och produktion.

AMA omfattar även texter för administrativa föreskrifter vid upphandling av anläggnings- bygg- och installationsentreprenader. AMA AF är gemensam för alla fackområden.
AMA:s texter är ordnade enligt ett system av koder och rubriker vars nuvarande version kallas BSAB 96. BSAB-systemet klassificerar de begrepp som används i byggsektorn. I AMA tillämpas struktur för byggdelar och installationssystem respektive produktionsresultat.

ISO - International Organization for Standardization

AMA är ett jättefint verktyg för bygg & anläggning och ISO-kraven ligger i bakgrunden.
ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Sveriges medlemskap i ISO representeras av Svenska institutet för standarder, SIS.
De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning
Ofta användes tidigare SIS-märket som symbol för att olika redskap och liknande uppfyllde svensk standard och var godkända att användas.
Genom EU-inträdet har Sverige anpassat olika säkerhetskrav till en gemensam europeisk nivå, som ofta fastställs i EU-direktiv och EU-förordningar. Därmed har SIS-märkningen till stora delar ersatts av CE-märkning.

Kvalitets- , miljö- och ibland även Arbetsmiljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd från ISO-standarder i större företag, då det gynnar handeln att ha ISO-certifieringar på plats.

Vet du att det finns det över 14 000 olika ISO-standarder! (Källa)


Vid första anblick kan detta med ISO & AMA se ut som en jobbig byråkrati, men i verkligheten fungerar det fantastiskt bra - om det görs rätt. Den som gör själva jobbet får undersöka, åtgärda och följa upp att allt blir som det ska. Han/hon jobbar då efter en enkel arbetsorder för just det jobbet

Kortfattat: Grävmaskinisten Berra vill ha en enkel arbetsorder i handen för sitt jobb på bygget, inte ett kompendium med en massa lagar och regler.


M - Miljö


ISO 14000 är en serie internationella standarder som ett företag eller annan organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.
I standardfamiljen ingår en kravstandard, ISO 14001, som kan vara underlag för certifiering och då även agera som ett miljöledningssystem för det egna företaget. Utöver kravstandarden innehåller ISO 14000-serien också vägledningsstandarder inom 
 • livscykelanalys, 
 • miljöanpassad produktutveckling, 
 • miljömärkning och miljödeklaration, 
 • miljökommunikation, 
 • utvärdering av miljöprestanda, 
 • revision av miljöledningssystem och 
 • mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

AMA som miljöverktyg?

När det kommer till Bygg- och anläggnigsprojekt är AMA åter ett praktiskt verktyg, då det finns en tydlig ramstruktur för miljöarbetet - före, under & efter ett projekt.
AMA - se Svensk Byggtjänst - uppdateras löpande. Exempelvis ligger strukturen för miljöarbetet tydligt i AMA-Anläggning:
 • B FÖRARBETEN
  • BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden
  • BBC.1 UNDERSÖKNINGAR AV MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
   • BBC.15 Föroreningsundersökning
   • ...
Ja, ni förstår ramstrukturen. Genom att definiera 'När-Var-Hur-Vem-Varför' i varje del så blir det tydligt vad som avtalats och ska göras – med referens till koder och rubriker under AFB Upphandlingsföreskrifter. Innehållet anpassas sedan efter vad som efterfrågas av myndigheter, beställare och i avtal.

A - SAM - Arbetsmiljö

När det gäller arbetsmiljö finns det ett lagstadgat system i Sverige som kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket regleras via Arbetsmiljölagen (AML) > föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

ISO 45001 för Arbetsmiljö ovan fyller kraven för SAM - våra nationella lagkrav för Arbetsmiljö - men i praktiken är ISO i sin helhet ett relativt otympligt verktyg i det dagliga arbetet.

AMA som Arbetsmiljöverktyg?

Jomenvisst, vid bygg- och anläggningsprojekt är det praktiskt att använda AMA för att definiera arbetsmiljöarbetet på bygget. SAM finns normalt kvar som grundstruktur och metodik i alla företag som jobbar där ute, men AMA förtydligar i korthet vad som gäller under projektet.

Se exempelvis BBC.17 Inventering av skaderisker (exempeltext):
Entreprenören ska under entreprenadens utförande kontinuerligt låta inventera och identifiera de risker som uppkommer i projektet och vidta erforderliga åtgärder så att risken/riskerna minimeras.

Ovanstående kallas normalt för 'definition av samordningsansvar' i SAM.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 


Med det systematiska arbetsmiljöarbetet i ett företag avses normalt det långsiktiga förbättringsarbetet. SAM kan beskrivas som en cykel där förbättringsprocessen aldrig avslutas - i motsats till AMA - som har ett 'före-under-efter' i pyramidform.
Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på följande steg:

 1. Undersök
 2. Riskbedöm
 3. Åtgärda
 4. Följ upp 

SAM har liknande systematik som för kvalitets- och miljöstyrning. En viktig skillnad är dock att SAM är lagstadgad och obligatorisk för alla företag. 
Under mina år som Arbetsmiljöingenjör fokuserade jag mycket på SAM. Läs gärna mer  i tidigare artikel och ställ frågor i kommentarsfältet nedan.

Mindre byggprojekt?


I denna artikel har jag tagit upp KMA-system som funkar för stora anläggningsprojekt.

Det finns andra system anpassade för exempelvis mindre byggen enligt PBL > BBR. Se exempelvis BF9K från Stockholms Byggmästareförening, eller Povel från Byggföretagens organisation.
I slutändan handlar det om att anpassa strukturen efter arbetet - och att utnyttja kunskap från dem som har ägnat sina yrkesliv till att bli bra på det de gör.

Lycka till!


Tidigare artiklar i samma kategori
torsdag 26 mars 2020

En kort lathund: Vad gör Coronavirus med kroppen?

100 år senare: aktuell handlingsplan.
Coronaviruset uppstod endast i december förra året, men vi har nu en pandemi - Covid-19. 
 • För de flesta är sjukdomen mild, så varför dör vissa?
 • Vilka symptom kan jag förvänta mig när jag blir sjuk?
 • Vad menas egentligen med 'riskgrupper'; är det bara gamla?
Många frågor uppstår i skummandet av mediaflödet.
Därmed - en lathund - en kort sammanställning - av de frågor som uppstår för oss vanliga människor:

Inkuberingsperiod 

Sars-CoV-2 infekterar först flimmercellerna i halsen, luftvägarna och lungorna och förvandlar dem därmed till "corona-virus-fabriker" som sprider ut färska virusmolekyler i kroppen. 
I detta tidiga skede blir du inte sjuk - och vissa människor kanske aldrig utvecklar symtom

Virus fungerar genom att komma in i celler och sedan "ta över" dem. Coronaviruset - officiellt kallad Sars-CoV-2 - kan invadera din kropp via luften (normalt i vätskedroppar efter att någon hostar i närheten) eller om du vidrör en förorenad yta och sedan ditt ansikte. 


Inkubationsperioden

Tiden mellan infektion och de första symtomen som dyker upp är i genomsnitt fem dagar men kan variera rätt mycket. Covid-19 är en mild infektion där åtta av tio personer med kärnsymptomen får feber och hosta. Feber och allmän trötthet är ofta ett resultat av att ditt immunsystem svarar på infektionen. 
Viruset är en fientlig inkräktare och kroppen släpper ut kemikalier som kallas cytokiner
Dessa samlar immunsystemet (försvarstrupperna) och orsakar just värk i kroppen, smärta och ofta feber. Hostan som uppstår från Covid-19 är normalt torrhosta - beroende på irritation av flimmercellerna i halsen som smittas av viruset. 
Vissa människor börjar så småningom hosta ett tjockare slem som innehåller döda lungceller. 

Vila, massor av vätskor och paracetamol är den "normala" rutinen just nu.
Du behöver normalt inte specialiserad sjukhusvård. 
Inkubationstiden varar ungefär en vecka - vid vilken tidpunkt de flesta återhämtar sig eftersom deras immunsystem har bekämpat viruset. 
Vissa kan dock att utveckla en allvarligare form av Covid-19. 

Allvarlig sjukdom 

Om sjukdomen utvecklas beror det på att immunsystemet överreagerar på viruset. Kemiska signaler orsakar inflammation, något som måste balanseras försiktigt. 
För mycket inflammation kan orsaka "självskadebeteende" i hela kroppen. 

Inflammation i lungorna = lunginflammation. 

Covid-19 kan sprida sig ner till lungornas Alveoler. Det är här som syre rör sig i blodet och koldioxid flyttas ut. Vid lunginflammation börjar de små säckarna att fyllas med vatten och kan så småningom orsaka andnöd och andningsvårigheter. 
Vissa människor behöver en ventilator för att hjälpa dem att andas. Det här steget tros påverka cirka 14% av alla smittade, baserat på data från Kina. 

Kritisk sjukdom 

Det uppskattas att cirka 6% av fallen blir kritiskt sjuka
Vid denna punkt börjar kroppens immunförsvar haverera och det finns en verklig chans att dö. Grundproblemet är att immunsystemet nu orsakar skador i hela kroppen. Det kan leda till septisk chock när blodtrycket sjunker till farligt låga nivåer - och organ slutar fungera ordentligt. 
Akut andningsbesvärssyndrom som orsakas av utbredd inflammation i lungorna hindrar även kroppen att få det syre den behöver för att överleva. Det kan i sin tur hindra njurarna från att rengöra blodet och skada tarmar och andra inre organ. 

Behandling vid detta steg brukar vara mycket invasiv och kan inkludera ECMO ( Extracorporeal Membran Oxygenering ) eller extrakorporalt membranoxidering. 
Detta är i korthet en 'konstgjord lunga' som renar blodet och pumpar tillbaka mer syre i returblodet. 
Så småningom kan skador dock nå dödliga nivåer - där organ inte längre kan hålla kroppen vid liv. 

De första dödsfallen 

De två första patienterna som dog på Jinyintan Hospital i Wuhan, Kina, var till synes friska, även om de var långvariga rökare, något som skulle ha försvagat deras lungor.
Den första, en 61-årig man, hade svår lunginflammation när han anlände till sjukhuset. Han hade akuta andningsbesvär, och trots att han sattes på en ventilator kollapsade lungorna. Han dog 11 dagar efter att han blev antagen.
Den andra patienten, en 69-årig man, hade också akut andningsbesvärssyndrom. Han var ansluten till en ECMO-maskin - men det räckte inte. Han dog av svår lunginflammation och septisk chock när hans blodtryck kollapsade.

Just nu

(2020-03-26) är 473,308 fall av Covid-19 registrerade, 21,344 dödsfall har inträffat och 114,787 personer har friskförklarats - (Källa: WorldOmeter)
114,787 personer har alltså övervunnit Sars-CoV-2 och de berörs inte av smittan på kort sikt.

Blir man immun mot viruset? 

Svaret är ett kvalificerat ja, med några betydande okända. 
Detta är viktigt av flera skäl; Människor som bekräftas vara immuna kan hjälpa till att stärka arbetsstyrkan (inom vården) tills ett vaccin blir tillgängligt. I synnerhet sjukvårdspersonal som är kända för att vara immun kan fortsätta att ta hand om de allvarligt sjuka.

Jag skrev om detta med flockimmunitet i föregående artikel - Kort fakta; SARS till Covid-19.

Flockimmunitet i samhället är också hur epidemin slutar: 
Med färre och färre människor att infektera kommer coronaviruset att förlora sitt inflytande och även de mest utsatta medborgarna blir mer isolerade från hotet. 
Immunitet kan också ge en snabb lösning då antikroppar som samlats in från dem som har återhämtat sig kan användas för att hjälpa de som fortfarande inte är immuna.

Lycka till!

P.S: Tveka inte att ställa öppna frågor under denna artikel. Jag har inte alla svar, men öppna forum är ju så bra på det sättet: alla läsare sitter på någon form av expertis!tisdag 17 mars 2020

Kort fakta: SARS till Covid-19

SARS, MERS, Covid-19, fladdermöss & kameler?


Severe acute respiratory syndrome (SARS)


2002: Sars - coronaviruset SARS-CoV - upptäcktes 2002.
Sars är den äldre 'kusinen' till Corona som jag hanterade till viss del under 2003 - som konsult för de medicinska fakulteterna i norra Thailand (Isaan). Vi anordnade militärflyg, Engelska översättningar och en krisberedskapsplan, men som tur vad avstannade epidemin.

SARS resulterade då i 774 rapporterade dödsfall.
Efter den 5 juli 2003 rapporterades ytterligare fyra SARS-fall i Kina - och det fanns också tre separata laboratorieolyckor. (källa)

SARS konspirationsteori


Ryska konspirationsteorier orsakade under denna tid kontroverser i många kinesiska diskussionsforum och chattrum på internet. SARS-viruset ansågs vara ett biologiskt vapen tillverkat av USA. Misslyckandet med att hitta källan till SARS-viruset övertygade ytterligare att SARS hade spridits av USA. Än i dag lever dessa teorier vidare.
Data tydde i praktiken på att SARS-viruset - och även Covid-19 - övergått till människor från en typ av fladdermus som ofta dödas och ätas i Guangdong , där SARS först upptäcktes. (källa)

Middle East respiratory syndrome (MERS)


2012: Även känd som kamelinfluensa , är ett MERS-coronavirus (MERS-CoV) och kan sägas vara ytterligare en kusin till Corona. MERS-CoV är ett betacoronavirus härlett från fladdermöss. Kameler är involverade i dess spridning till människor. Spridning mellan människor kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad person. Därmed bedöms risken för en allvarlig ökning vara ganska låg.

En stam av MERS-CoV, känd som HCoV-EMC / 2012 som hittades hos den första infekterade personen i London 2012, visade sig ha en 100% matchning med egyptiska gravfladdermöss . 
Ett stort utbrott inträffade i Sydkorea 2015 . En vidareutbrott av MERS rapporterades 2018 , vilket påverkade Saudiarabien och andra länder (inklusive Sydkorea) till vilka smittade personer reste.

Handlingsplan: Drick inte kamel-urin


Vill du slippa MERS? Världshälsoorganisationen rekommenderar att man undviker kontakt med kameler och att endast äta helt kokt kamelkött, pastöriserad kamelmjölk och att undvika att dricka kamelurin. Kamelurin betraktas som ett läkemedel för olika sjukdomar i Mellanöstern. 
Det saudiska jordbruksministeriet har uppmanat människor att undvika kontakt med kameler eller bära andningsmask när de är omkring dem.

Vissa människor har vägrat att lyssna och kysser sina kameler i strid med regeringens råd. (Källa)

Coronavirus 2019 (COVID-19)


2019: en infektionssjukdom orsakad av det allvarliga akuta andningsorganets syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Sjukdomen har spridit sig globalt sedan slutet av 2019, vilket resulterat i koronaviruspandemin 2019–20. Infektionen sprids från en person till andra via andningsdroppar , som ofta produceras under hosta. Rekommenderade åtgärder för att förhindra sjukdomen inkluderar ofta handtvätt , bibehålla avstånd från andra människor och inte röra ens ansikte. Användning av masker rekommenderas för dem som misstänker att de har viruset och deras vårdgivare men inte för allmänheten. Det finns inget vaccin eller specifik antiviral behandling för COVID-19; hantering innebär behandling av symtom, stödjande vård och experimentella åtgärder.

Riskgrupp


Många av dem som dör av COVID-19 har tidigare befintliga tillstånd, inklusive hypertoni , diabetes och hjärt-kärlsjukdom . I en studie av tidiga fall var mediatiden från att uppvisa initiala symtom till döden 14 dagar, med ett fullständigt intervall på sex till 41 dagar. I en studie av National Health Commission (NHC) i Kina hade män en fatalitet på 2,8% medan kvinnor låg på på 1,7%. Hos dem under 50 år är risken för dödsfall mindre än 0,5%, medan den som är över 70 år är mer än 8%.
Inga dödsfall hade inträffat hos patienter under 10 år den 26 februari 2020 .

Handlingsplan: "Drick inte Corona"


Med det dödliga koronaviruset som träffar USA är president Trump rasande på Mexico:

‘Du behöver inte vara så väldigt smart som jag för att ta reda på vem som står bakom detta coronavirus. Det är helt klart de mexikanska öltillverkarna och deras hygienlagar. Deras hygienlagar är så slappa, till skillnad från vår, ” sade han till nationen medan han äter en hink med klor-tvättad kyckling. 

‘Jag kräver en fullständig bojkott på alla mexikanska produkter tills det här koronaviruset är sorterat. Vi betalar inte för detta, mexikanerna kommer. Precis som väggen. 
Har det byggts ännu? Jag antar det. Om inte, måste vi bygga det nu! ' 

Corona, den populära mexikanska ölproducenten, har förnekat någon länk till coronavirus; även medicinska forskare är osäkra. 
‘Coronavirus och Corona-öl är faktiskt ganska lika till sin natur. En twist av citron gör dem båda betydligt bättre´, säger Dr L Phee. (Källa)

Vad händer nu?


Handlingsplan från våra världsledare


2020-03-13: Visst är det ironiskt att förbudet mot att dricka kamelkiss är ett seriöst påbud, men att varningen om Corona-öl ovan är ett hoax ? Ironin är tragikomisk på följande sätt:
 • 2002-SARS: Ansvariga i Kina mörklägger epidemin - man sätter ideal framför människoliv - och skapar 'fake-news' tillsammans med Ryssland för att kasta misstankar på USA. Meddelande: SARS är ett biologiskt vapen som Amerika skickat mot Kina. 
 • 2020-Corona: Ansvariga i USA stänger gränserna - man sätter ideal framför människoliv - och skapar på så sätt 'fake-news':
  Meddelande: Amerika anklagar Europa (samtliga länder utom England?) för spridningen och antyder att det är ett 'handelskrigs-vapen'. Kina och Mexico ligger uppenbarligen redan i handelskrig med USA - och nu även Europa.
Olika länder och nationer grundar sina handlingsplaner på någon form av riskanalys. Det man bör tänka på är dock vad som ligger till grund för dessa nationella riskanalyser:

 • Prestige (exempelvis kommunistpartiet i Kina under SARS 2002), 
 • Ekonomi (exempelvis USA:s initiala analys för Covid-19)
 • människoliv?
Egentligen är riskanalysen > handlingsplanen väldigt enkel:

 1. Riskgrupp: Multisjuka med nedsatt immunsystem, oftast äldre
 2. Kortsiktig handlingsplan: Skapa flockimmunitet för friska, yngre individer och bygg upp ett naturligt immunförsvar via detta. Se till att riskgrupp inte exponeras under denna tid.
 3. Långsiktig handligsplan: Prioritera framställning av corona-vaccin.
Men som punkter ovan visar: utgår man från fel riskprioritering så fixar man heller inte problemet.

Dödsfall


(länk)
Just nu (2020-03-17) ser inte epidemin ut att stanna av. Oroande rykten nämner att viruset muterar, något som i grunden kan skapa en AIDS-situation om det är sant - ett virus utan direkt möjlighet till ett enskilt antivirus.
Läkemedelskåren testar olika vaccin: oseltamivir , lopinavir / ritonavir , ganciclovir , favipiravir , baloxavir marboxil , umifenovir , interferon alfa men kliniska tester tar tid. 

Heter det Corona eller Covid-19?


Processen att namnge sjukdomen har kallats "kaotisk".
Världshälsoorganisationen meddelade den 11 februari 2020 att "COVID-19" kommer att vara det officiella namnet på sjukdomen.
Världshälsoorganisationens chef sa att "co" står för "corona", "vi" för "virus" och "d" för "sjukdom", medan "19" var för året, eftersom utbrottet först identifierades 31 December 2019. 
Namnet hade valts för att undvika referenser till en specifik geografisk plats (dvs. Kina), djurarter eller grupp människor i enlighet med internationella rekommendationer för namngivning som syftar till att förhindra stigmatisering.

Så: Sjukdomen har fått namnet COVID-19 medan viruset har bytt namn till SARS-COV-2 av WHO .

En personlig reflektion


När internet dök upp - och virtuella virus - tog vi in den dystopiska framtid som William Gibson skildrade i Neuromancer (1984). Med ungdomlig iver var jag med och skapade den digitala sidan av denna verklighet. Denna verklighet tog mig senare (2002) till Asien - och SARS.

35 år senare låg jag i badet med Corona-nyheter i radion och boken The Peripheral av William (2014) - en roman som är dubbelt futuristisk, bortom en sorts fruktansvärd singularitet - något som kallas 'The jackpot' (mellan 2020-2100);

"inget särskilt början och inget slut. Mer som ett klimat än en händelse, inte som hur apokalyptiska historier beskriver en stor händelse - du vet: alla springer runt med vapen - inte så."
"Triggad främst av klimatförändringar - ingenting du kan kalla ett kärnkraftskrig. Bara allt annat som konsekvenser av det förändrade klimatet: 
virus, torka, vattenbrist, döda grödor, utdöda honungsbin och liknande arter, verkningslös antibiotika, sjukdomar som i sig själva inte var den stora pandemin - men tillräckligt stora för att vara historiska händelser i sig själva.(Läs mer)

Gibson: "I suspect that when people notice how much of the world they grew up has already ended, it’s quite natural to feel that the world is ending. Because the world one knew quite demonstrably is. But it always has been ending, that way. You can read the ancient Greeks, say, doing it at great length. When younger, though, this sounds like something one can simply choose to avoid, just as old people, to the young, appear to have made some sort of inexplicably terrible decision to become old."

En långsökt analys av läget, men Gibson etsade sig fast i mitt sinne för denna artikel. 


The attitude of faith is to let go, 
and become open to truth, 
whatever it might turn out to be.

Aktion & reaktion

fredag 11 januari 2019

Är Säkerhetsanalys & Riskanalys olika saker?


Säkerhetsanalys & Riskanalys?

I arbetet med en bra arbetsmiljö och företagseffektivisering finns det verktyg av olika slag.
En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig.
Normalt SAM-Arbete är teoretiskt sett ett exempel på löpande säkerhetsanalyser, men det är lite "äpplen & päron" över denna term. Först benar vi därför ut ett vanlig fråga: är säkerhetsanalys detsamma som en riskanalys?

 • Säkerhetsanalys innebär ett systematiskt sätt att undersöka eller analysera risker, riskkällor eller olyckor. 
 • En riskanalys är däremot en systematisk analys med syftet att bestämma risken förknippad med ett system. 
Dessa definitioner innebär att ”säkerhetsanalys” ses om ett överordnat begrepp. Själva riskanalysen syftar till att få fram ett mått på riskers storlek, exempelvis för en risktrappa där man prioritetsordnar flera risker. I praktiken brukar säkerhetsanalys och riskanalys ofta blandas ihop.
Låt oss anta att ett produktionssystem ska analyseras, antingen ett som existerar eller ett som projekteras. Vid en säkerhetsanalys för detta arbete undersöks riskerna utifrån olika delar, exempelvis personskador, driftstörningar, explosionsrisk eller liknande katastrofer. Riskbedömning ingår därmed alltid i en säkerhetsanalys.

Delar i en analys

Systematik och definitioner ovan kommer till stor del från den klassiska Arbetsmiljöbibeln Människan i Arbete (ISBN 91-20-06680-5). 
Att arbeta med specifika säkerhetsanalyser är i dagens samhälle främst något som säkerhetskonsulter, IT-anaytiker, BAS-P och vi arbetsmiljöingenjörer sysslar med. På engelska finns mer information under “job safety analysis” (JSA).
 • Planering: Beslutet att genomföra en säkerhetsanalys avgör främst;
  1. Vad som ska analyseras, exempelvis lokal, arbetsområden, arbetsplatser, maskiner, ergonomi m.m.
  2. Syftet. Ska analysen exempelvis syfta till att eliminera nuvarande risker, projekterat arbete, lagefterlevnad (Plan & Bygglagen, Arbetsmiljölagen, maskindirektivet, brandskydd m.m.)? 
  3. Omfattning. Det är till exempel lämpligt att dela upp en stor säkerhetsanalys för produktionssystem i exempel ovan i mindre delar utifrån vilket syfte analysen har. Behöver företaget verifiera att alla lagar följs så bör mindre delar vara de olika regelverk som man berörs av. 
 • Information
  För att genomföra en analys börjar man med den information som finns tillgänglig, exempelvis tekniska underlag (ritningar, leverantörens anvisningar m.m.) och riskbedömningar (registrerade olyckor, tillbud och liknande). När det gäller en nybyggnation är det svårare, men i de flesta fall finns utförlig information från liknande projekt. 
 • Identifiering
  Den centrala delen i en analys är att identifiera de risker som kan förekomma. Man strävar här efter att upptäcka huvuddelen av riskerna i systemet och vad som kan utlösa dessa. Den metod som valts styr hur riskidentifieringen går till. 
 • Riskbedömning
  Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan. När man gör en riskbedömning är det viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. I själva verket är de grundläggande orsakerna oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Därför är det viktigt att förstå hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar på fysisk, organisatorisk och social nivå. 
 • Komplettering
  Normalt måste man avsätta tid och möjlighet för alla deltagare att bedöma allt som gjorts i denna fas och oftast sker det i flera omgångar till dess att en slutlig handlingsplan är fastställd.
 • Handlingsplan
  Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan vara ändringar i organisationen, utbildning och nya skyddsanordningar och så vidare. Åtgärda risker direkt om det är möjligt, och skriv ned vad som gjorts. Om det inte går, gör en handlingsplan som beskriver vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart.
Dessa delar brukar i en säkerhetsanalys (vilken ofta sammanställs av exempelvis konsult) delas upp i en sammanfattning, beslutsunderlag (beställares egen handlingsplan) och genomförandeplan (beställares beslutade tidsplan) om det ingår i önskemål.

Ett annan betydelse av ”säkerhetsanalyser” är det som definieras i 5 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633); ”Myndigheter och andra som förordningen gäller för skall undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning (säkerhetsanalys) skall dokumenteras.”

Hör av dig om ni behöver en säkerhetsanalys!

måndag 19 november 2018

Är det dags att kombinera Miljö-, Kvalité & Arbetsmiljö som ett system?


Den 12 mars 2018 publicerades ISO 45001:2018, ett nytt ledningssystem för arbetsmiljö. Publiceringen av den nya standarden innebär att OHSAS 18001:2007 kommer att återkallas, med en övergångstid på tre år (2020-10-31). Fram till dess löper OHSAS-certifikat på i enlighet med ordinarie rutiner (Källa).
Även SAM - Arbetsmiljölagesn krav på Systematisk Arbets-Miljö - kan integreras som ett ISO-system. För er med ISO 9001 & 14001 kan man därmed slå ihop tre system till ett!

Varför en Arbetsmiljöcertifiering?


Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras ( AFS 2001:1 ). I grunden är SAM en Svensk struktur.  Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. Läs mer i artikeln från 2017

OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series, är ett likvärdigt Engelskt system som fram till nu har ansetts 'internationellt gångbart' och därmed fyllt det hål som funnits inom ISO.

Tänk på detta som olika ställningar på bygget. Ert företag kanske har ISO-certifiering för exempelvis Kvalité (9001) och miljö (14001), men allt som har med Arbetsmiljölagen att göra har ni hanterat separat, antingen med SAM eller OHSAS, vilket naturligtvis ökar administration och tid.

intressant nog är frågan om administration inte vad som ska göras, utan hur. Ska man ha parallella arbetsställningar och rutiner för varje regelverk blir det snabbt en ful arbetsplats och mycket jobb.
I stort sett alla större företag är nu ISO-certifierade enligt ISO 14001 (Miljöledning) och/eller ISO 9001 (kvalité), men arbetsmiljö har hamnat lite 'vid sidan om'.
Arbetsmiljöverkets SAM och tillhörande Arbetsmiljöhandbok är ett fint hantverk, men inte helt kompatibelt med ISO-upplägget. Det är med andra ord en Svensk arbetsplattform i en marknad med internationella ställningar.
Arbetsgivare kan nu baka ihop Miljösystem (ISO 14001), Kvalitétsystem (ISO 9001) och Arbetsmiljösystem (ISO 45001) och därmed förenkla det administrativa jobbet. Det i sin tur är en ren vinst, både ekonomiskt och utifrån den minskade stress som uppnås med minskad byråkrati.

Integrated Management Systems (IMS) är en förkortning som i stort betyder integrerad arbets-plattform på ren Svenska. Som på ett riktigt bygge skapar en ensam, robust plattform runt huset en effektiv grund för jobbet. Har man flera små byggnadsställningar så får personalen springa upp och ner för lejdare. Säkerheten blir en annan och effektiviteten minskar naturligtvis avsevärt. Digitala system och dess IMS:er kan liknas vid just detta, plattformar som ni ska hantera företagets rutiner med.

Hur?

Alla ISO-normer följer samma matrismodell. Det betyder i sin tur att styrdokument och alla underlag som är gemensamma för kvalité. miljö & arbetsmiljö (i detta fall) inom företaget kan slås samman:

Så, har ni redan certifierat er enligt ISO så rekommenderar jag en uppgradering av arbetsmiljöarbetet. Tänk på SAM och/eller OHSAS som byggställningar i närheten av er ISO-plattform. Man kan ta sig emellan, men vägen dit går mellan olika dokument och rutiner som i slutet leder till samma plats. Det blir svårare att se om sitt hus, helt enkelt.


Allt detta är delar av framtidens arbetsmiljöarbete och den ökande komplexiteten som uppkommit. Vi arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården har den kompetens och expertis som krävs för att analysera, samordna, implementera och ge support i arbetsmiljöfrågor. Vi hjälper rutinmässigt våra klienter med SAM, nu även via de nya ISO-rutiner som kommit.

Intressant nog skapas en synergieffekt då ISO-revisorer som ger slutligt 'grönt ljus' för det administrativa hanterar själva strukturen, medans vi AMI:er naturligtvis lägger tyngdpunkten på det praktiska innehållet. Arbetsgivaren får på så sätt ett optimalt system med optimalt innehåll. 

Läs gärna 'Hur ska man hantera byråkrati i arbetet', då dokumentation och rutiner i rätt form är användbara verktyg, men i 'fel' form en börda.
Lycka till!

torsdag 18 oktober 2018

Vem ansvarar för andras personal på jobbet?

Även erfarna chefer för större företag kan brista ut i samma fråga:
'Vi ansvarar väl inte för andras personal?'Detta konstaterande har blivit en svepande kommentar för städpersonal, inhyrd personal, underentreprenörer och deras folk.

Svaret är i korthet att det stämmer - du som chef ansvarar inte direkt för andras personal - men ni ansvarar för arbetsplatsen med allt vad det innebär av risker och ansvar. Ditt företag agerar som arbetsledare och ska 'se till det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö'.

Därmed: Du som ger jobb ansvarar för arbetsmiljösäkerheten på arbetsplatsen. Företag som gör jobbet ansvarar för sin personal och hur arbetet utförs.

Bemanningsanställd, inhyrd eller konsult. Titlarna kan skilja sig åt men uppdraget är detsamma – att utföra sitt arbete hos någon annan än sin arbetsgivare.
Både ditt eget företag och den arbetsplats där du är placerad ansvarar för att arbetsmiljön är bra och ska därmed samarbeta så att du inte utsätts för några risker. Följande gäller:

Din arbetsgivare:


 • ansvarar för att arbetsplatsen som du hyrs ut till undersöks och riskbedöms 
 • ansvarar för att du får en god introduktion på den arbetsplatsen 
 • ansvarar för att du har det bra under uthyrningsperioden och ska ha regelbunden kontakt med dig, stötta och följa upp ditt arbete 
 • ska anmäla allvarliga tillbud och arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 

Arbetsledare (arbetsgivare där du utför jobb):

 • ska ge dig en bra introduktion till arbetsplatsen 
 • ska instruera dig om dina arbetsuppgifter 
 • ska visa dig eventuella olycksrisker och hur du kan skydda dig 
 • ska informera dig om vem du ska vända dig till om du har frågor om din arbetsmiljö, eller upptäcker några risker som kan leda till sjukdom eller skador.

Egenansvar:

 • Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen.
 • Du måste använda eventuell skyddsutrustning.
 • Kontakta ditt bemanningsföretag och chefen på din arbetsplats om du upptäcker att det finns några brister i arbetsmiljön som kan leda till sjukdom eller skador. Om det finns skyddsombud och fackliga företrädare kan du även vända dig till dem.
 • Våga fråga om du inte förstår!
En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710) är en fin liten folder från Arbetsmiljöverket om detta.
I grunden handlar det faktiskt om att tolka moder-föreskriften AFS 2001:1 på rätt sätt: 

1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbetskraft.

Kom ihåg: vi arbetsmiljöingenjörer finns om det blir krångligt!

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...