tisdag 21 februari 2017

Tjänstehjon, vad har hänt sedan 1833?

Varje generation har en tendens att uppfinna hjulet på nytt, slå sig för bröstet och glömma historiken. Som arbetsmiljöingenjör arbetar jag dagligen med lagar och regler, men har arbetsmiljön blivit så mycket bättre med fler lagar? Se några av alla de som gäller för arbetsgivare i tidigare artikel.
Det korta svaret är ja. Dock har själva komplexiteten skapat nya problem. Det kan vara bra att få en påminnelse om hur det hela började.

Legostadgan är, med sitt ursprung redan 1664, Sveriges första arbetsmiljölag.
Legohjonsstadgan eller legostadgan var en lag som reglerade förhållandet mellan husbonde och anställda. Den första tillkom år 1664 och den sista 1833. Stadgan upphävdes först 1926. 1944 fick lagen en modern efterträdare i form av Hembiträdeslagen, som i sin tur 1971 följdes av lagen om husligt arbete.
Vad innebar då Legostadgan och hur mycket har förändrats?
  • Förskottsbetalning: I legostadgan fanns bestämmelser om städjepenning vilket var ett förskott på årslönen och lämnades då tjänsteavtalet ingicks. Tillträdet föregicks av en frivecka, men legostadgan föreskrev att tjänstefolket skulle inställa sig till sin nya tjänst senast sju dagar efter det de lämnat den förra tjänsten. I annat fall riskerade de att bli straffade för lösdriveri.
  • Referens/CV: Legostadgan föreskrev att husbonden/arbetsgivaren skulle skriva en orlovssedel då den anställde slutade sin tjänst. Orlovssedeln var ett slags arbetsbetyg och ett bevis på att innehavaren var fri att ta ny tjänst ( städja ). 
  • Arbetsgivaransvar: Husbonden hade många skyldigheter gentemot sina anställda. Han fick exempelvis inte utan mycket starka skäl avskeda en anställd under löpande årsanställning. Det nutida skälet ”arbetsbrist” var inte tillämpligt. 
  • Påföljder: Husbonden hade rätten till husaga. I den medeltida lagen gällande fram till 1734 hade husbonden rätt att aga såväl sin hustru som barn och tjänstefolk. Detta avskaffades i 1734 år lag, men där gavs föräldrarna rätt att aga sina barn. 
  • Minderåriga:Vad beträffar agan av tjänstefolk så gav legostadgan husbonde och husmor rätt att aga sina tjänare. År 1858 begränsades rätten till manliga tjänare under 18 år och kvinnliga under 16 år. Rätten att aga tjänstefolk avskaffades först 1920.
Några exempel från legostadgan, ur Sveriges rikes lag, tryckt år 1877:

Ur kungl. maj:ts förnyade nådiga legostadga för husbönder och tjänstehjon; Given Stockholms slott den 23 november 1833:
  • 10 § Tjänstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktert och sedligt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, husbonde skäligen föresätter. Är tjänstehjon försumligt, gensträvigt, eller oordentligt och låter det sig ej rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt i tjänsten, må det därifrån skiljas med förlust av hela lönen, samt erhålle sådant betyg det förtjänar; ersätte ock husbondens skada, där han därom vid domstol utförer.
  • 52 § Aviker tjänstehjon ut tjänst förr, än tjänstetid ute eller det redo för sig gjort, have husbonde våld att hämta det åter, och blive tjänstehjon i tjänsten till flyttningsdag, samt miste halva lönen och gälde skadan.
Byt ut 'tjänstehjon' mot 'anställd' och 'husbonde' mot 'arbetsgivare' och läs paragraferna igen. Känner vi igen oss efter 184 år?

måndag 13 februari 2017

13 egenskaper hos omtyckta ledare?

Ledare: behövs utseende & intelligens. Nej, 13 sociala egenskaper verkar räcka.

Denna artikel från Forbes är inspirerande och värd att översätta. Jag tar upp 6 av de 13 rubrikerna i detta kåseri:

Alltför många chefer faller för den felaktiga uppfattningen ​​att endast snygga, sociala och otroligt begåvade människor har ”naturliga” ledaregenskaper. Det är lätt att falla offer för denna missuppfattning, men i själva verket räcker emotionell intelligens (EQ).
I en studie utförd vid UCLA rankades över 500 adjektiv baserat på deras upplevda betydelse för en bra ledare. De topprankade orden hade ingenting att göra med medfödda egenskaper som utseende eller intelligens. I stället var de mest uppskattade adjektiven uppriktighet, öppenhet och förmåga att lyssna. Dessa adjektiv beskriver människor med sociala egenskaper, det som även kallas emotionell intelligens.

Här är de 13 egenskaper som rankas högst för en naturlig ledare:


Frågeställaren


Det största misstaget folk gör när det gäller att lyssna är att de är så fokuserade på vad de ska säga härnäst att de inte höra vad som sägs. Orden kommuniceras, men innebörden går förlorad.

Folk gillar att veta att du lyssnar, och något så enkelt som ett förtydligande fråga visar att du inte bara lyssnar, du bryr dig också om vad de säger. Du kommer att bli förvånad över hur mycket respekt och uppskattning du får bara genom att ställa frågor.

Teknikstress-avvisaren


Ingenting kan förstöra förtroendet så snabbt som när du ägnar mer fokus åt meddelanden på mobilen under ett personligt samtal. När du engagera sig i en konversation, fokusera all din energi på samtalet. Att indikera hur ett dött föremål som en mobil betyder mer än personen mitt emot är tyvärr allt vanligare i vårt IoT-samhälle.

Den naturliga


Att vara äkta och ärlig är att vara sympatisk. Ingen gillar en bluff. Människor dras till dem som är äkta, eftersom de vet att de kan lita på dem. Det är svårt att gilla någon när du inte vet vem de verkligen är och hur de verkligen känner.
Sympatiska människor vet ”vilka de är”. De är tillräckligt säkra för att vara bekväma i sin egen hud. Koncentrera dig på vad som driver dig och gör dig lycklig som en individ så blir du en mycket mer intressant person. Kom bara ihåg att inte pracka på andra din vision.

Den öppna


Om du vill vara sympatisk måste du vara öppen. Ingen vill ha en konversation med någon som redan har bildat sig en uppfattning och därmed slutat lyssna.
Ett öppet sinne är avgörande på arbetsplatser där framgång innebär tillgång till nya idéer. För att eliminera förutfattade meningar måste du se världen genom andras ögon. Detta kräver inte att du tror vad de tror eller tolererar kollegors beteende, det betyder helt enkelt att du sluta döma tillräckligt länge för att verkligen förstå andras visioner.

Uppmärksamhetssökaren


Människor har svårt för dem som desperat söker uppmärksamhet. Du behöver inte utveckla en stor, utåtriktad personlighet att vara sympatisk. Att bara vara vänlig och omtänksam är allt du behöver för att vinna människor. När du talar i en vänligt, säkert och koncist sätt kommer du att märka att människor är mycket mer uppmärksamma och lättare att övertyga än om du försöker att visa dem att du bestämmer. Folk hakar på din attityd och gör ytterst som du gör, inte som du säger.
När du blir uppmärksammad, till exempel när du belönas för en prestation, flytta fokus till alla de människor som arbetat hårt för att hjälpa dig att komma dit. Detta kan låta kliché, men om det är äkta så visar det faktum att man är uppmärksam på andra och uppskatta deras hjälp själva grundstenen för ett naturligt ledarskap.

Ombytlingen


Den sämsta ledaren är den som är överallt på samma gång. När människor närmar dig vill de veta vem de har att göra med och vilken typ av svar de kan förvänta sig. För att vara konsekvent måste du vara tillförlitlig, även när stressen går upp och ner. Om du inte tar dig tid kommer du inte heller att få tid, varken för dig själv eller andra.


(artikel översatt från Forbes )

fredag 3 februari 2017

Vad ska en Svensk kunna?


Arbetsgivare, fundera på detta:

För 20 år sedan visste ingen att app-utveckling var en framtidsbransch.

– Det finns en idé i näringslivet – att det för varje jobb ska finnas en utbildning som motsvarar den. Man förstår inte idén med generella färdigheter: att det finns kompetenser som man erhåller genom en bra och gedigen utbildning som gör att man är i stånd att lära sig mycket nytt och kanske hantera det på ett bättre sätt än den som bara gått en smal utbildning.

Detta säger Sharon Rider, medförfattare till den nya forskningsboken 'Vad ska en Svensk kunna?'

– Det är helt befängt och djupt olyckligt att barn tvingas till val av inriktning baserat på betyg de fick som små, och att detta val avgör vad de kan läsa vidare på universitetet – speciellt som universitetsutbildningarna blir mer och mer nischade. Det innebär att barnens framtid i hög grad är utstakad vid 14 års ålder.

Bara för 40 år sedan kunde man göra i stort sett vad som helst om man hade en fil.kand. i filosofi eller litteraturvetenskap. Då hade man visat att man hade förmågan att under en viss begränsad tid utföra komplicerade uppgifter inom givna tidsramar.
Det räckte. Den övriga träningen fick man på jobbet.

Sharon Rider säger att unga i dag tar studielån för att läsa till yrken som kanske inte ens existerar om 30 år.

– Och det utan att på något sätt ha utvidgat sin förmåga att lära sig något annat. Forskning har visat att ”klassiska utbildningar” ökar förmågan till att lära sig nytt i mycket högre grad än yrkesinriktade utbildningar.

Förtydligande; vi studerar mer, men lär oss mindre allmänna kunskaper.

Det viktiga är att professionsutbildningar inte ska producera fackidioter. Men på programmen i Sverige i dag har studenterna oftast inte utrymme att välja till något som inte är deras huvudfåra, i synnerhet med tanke på de begränsade möjligheterna till studielån och att arbetsgivarna inte tycks se värdet i bredare bildning.

– En bildad person är inte per definition någon som har fått en yrkesutbildning på högskolenivå. Enligt upplysningstanken är det folk som är kapabla, tänkande och förstår att det finns bättre och sämre svar på olika frågeställningar och problem.

Vill vi ha folk på Trafikverket som kan resonera på flera plan och fatta rimliga beslut, vill vi ha duktiga domare, politiker, poliser och lärare – då måste vi betona vikten av sakargument och sakkunskap, goda skäl, evidens och principer. Det är kärnan i innebörden 'bildning'.

När kvaliteten i skolan ska utvärderas, kostnaderna hållas nere och produktiviteten maximeras riskerar lärarrollen att av-professionaliseras.

– Läraren blir en del av ett enda stort mål- och resultatstyrningssystem där det väsentligaste i yrkesutövningen är testande och betygsättande. Lärarrollen fylls med så mycket administrativt innehåll att läraren reduceras till en slags byråkrat.

De grundläggande frågorna är dock; varför ger vi betyg, vad vi vill uppnå med dem och vad ska de grundas på, liksom vilken roll de har i en större idé om vad utbildning är eller bör vara.

Ju mer vi relaterar skolan till nytta, desto mindre nytta gör den.

– Bildning har med människans allsidiga utveckling att göra. I stället har vi gett upp det och gått till ett paradigm där utbildning i stort sett är ett massproduktionstänkande.

Vi har tagit bort ”bildning” från utbildning – det är bara ”ut” kvar.

Kamran Namdar, lektor i pedagogik, säger att det finns ”en viss schizofreni både i styrdokumenten och i läraryrket” vad gäller uppdraget.

– Politiker vill ha en bra skola, där elever får goda kunskaper och färdigheter och bidrar till nationalekonomin. Sedan har vi i Sverige också en uttalad värdegrund i skolan, men i verkligheten har kunskapsmålen dominans.

Skulle en lärare i årskurs fyra under en termin inte alls undervisa i matematik skulle alla föräldrar undra vad det var för fel. Men om en elev under hela sin skolgång inte får någon konsekvent och systematisk och medveten uppfostran kring demokrati – då skulle ingen förälder märka det.

Bristande bildning riskerar att urgröpa och urholka demokratin. Det vet både Gustav Fridolin och Jan Björklund – de är inte tappade bakom en mjölkpall, men det ger inte utdelning i valrörelsen att snacka bildning.

(Delar av text ovan är från en längre artikel i Skolvärlden.se )

torsdag 2 februari 2017

Vad gäller för hjälmtvång på arbetsplatsen?

Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 är det som gäller. Med det sagt, behöver man alltid ha hjälm på huvudet på en arbetsplats?
Lite information:

Industrihjälmar 
skyddar främst mot fallande föremål, men kan även skydda mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall. Vad hjälmen skyddar mot ska framgå av tillverkarens bruksanvisning som ska finnas på svenska. Hjälmen ska vara försedd med hakrem.

Stötskyddsmössor 
används där det finns risk för att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa kanter eller utstickande föremål, exempelvis när man vistas i trånga utrymmen. Man ska inte använda stötskyddsmössor när det behövs skydd mot fallande föremål, exempelvis på byggarbetsplatser.Övriga skyddshjälmar

Brandhjälmar 
är avsedda att användas inom räddningstjänsten vid brandbekämpning. De ska skydda mot fallande föremål, strålningsvärme, klämskador och elektrisk spänning. Även cykelhjälmar, ridhjälmar och skyddshjälmar vid olika sportaktiviteter används inom arbetslivet.

Så, vad gäller?

Det är arbetsgivaren som ska göra en riskbedömning och välja en hjälm som skyddar mot risken. Allmänt: normalt har ett huvudskydd en livslängd på fem år. Om huvudskyddet råkat ut för slag eller är skadat ska det kasseras. Industrihjälmar enligt SS-EN 397:2012  är lämpliga att använda i till exempel byggnads- och anläggningsarbete, hamnarbete och skogsarbete.

Riskbedömning?
För tre år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en intern skrivelse om hjälmar på byggarbetsplatser – Användning av skyddshjälm vid påfrestande arbetsställningar. Här konstaterar man att vid vissa arbetsuppgifter kan en hjälm vara till större skada än nytta, den kan öka risken för belastningsskador. Det gäller till exempel när man arbetar med golvläggning och ofta har huvudet i nedåtböjd vinkel så att nackmusklerna får arbeta mer än vanligt. Detta ökar risken för belastningsbesvär i nacke-skuldra-regionen.

Detta är inget nytt, AFS 2012:2 pekar på att man i riskbedömning ska ta hänsyn till rörelseförmåga, om hjälm (i detta fall) hindrar synfält, om nacken belastas i onödan och så vidare. Det är flera föreskrifter som måste gå hand i hand och det måste finnas tid att väga riskerna mot varandra och därefter fatta beslut.
Byggherren har ett ansvar att se till att arbetsolyckor och skador kan undvikas. I det ingår det att ta hänsyn till belastningsergonomin och den personliga arbetsutrustningen.
Hela byggarbetsplatsen kanske inte omfattas av samma risker? Valet av arbetsutrustning ska vara utformat så det passar det arbete som ska utföras, inte bli ett tvång för de anställda.

Målareförbundet har, tillsammans med övriga byggfack, diskuterat slentrianmässigt användande av skyddshjälm där risk inte föreligger. 
– I första hand ska arbetet organiseras så att skyddsutrustning inte behövs. Arbetsgivaren får inte hänvisa till personlig skyddsutrustning för att slippa ta itu med arbetsproblem, säger Janne Öberg. 

Mycket sant. Du som chef, balansera risken för att få saker i huvudet mot önskemål av ergonomin och arbetsmoment i riskbedömningen. Görs det rätt slipper de anställda hjälm-'tvång' och arbetsgivare slipper den gnagande rädslan för sanktionsavgifter.
Lycka till! ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...