måndag 6 april 2020

KMA - för Bygg & Anläggning?

KMA – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning 

Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Målet är lätthanterliga verktyg och rutiner i det dagliga arbetet - verktyg som sparar tid och pengar för beställare, entreprenörer och arbetsgivare.
Motsatsen är naturligtvis de tunga byråkratiska processer som jag skrivit om tidigare.


Men vad menas egentligen när man pratar om KMA-styrning på bygget?

Sökresultat

WebbresultatK - Kvalitetsledning 

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg - ledningssystem - till stöd i detta arbete. ISO 9001 är ett exempel på en produkt - eller ett system om du så vill - för kvalitetscertifiering och kvalitetssäkring i det egna företaget.
När det kommer till bygg & anläggning finns dock specificerade processer:

AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA är ett ramsystem för sådant som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. Texterna kan refereras i tekniska beskrivningar.
AMA är främst användbar för utförandeentreprenader men kan även tillämpas för totalentreprenader. Tekniska beskrivningar för totalentreprenader benämns vanligen rambeskrivningar
Där formuleras i första hand krav på funktion för det som ska byggas. 
Totalentreprenören svarar både för fortsatt projektering och produktion.

AMA omfattar även texter för administrativa föreskrifter vid upphandling av anläggnings- bygg- och installationsentreprenader. AMA AF är gemensam för alla fackområden.
AMA:s texter är ordnade enligt ett system av koder och rubriker vars nuvarande version kallas BSAB 96. BSAB-systemet klassificerar de begrepp som används i byggsektorn. I AMA tillämpas struktur för byggdelar och installationssystem respektive produktionsresultat.

ISO - International Organization for Standardization

AMA är ett jättefint verktyg för bygg & anläggning och ISO-kraven ligger i bakgrunden.
ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Sveriges medlemskap i ISO representeras av Svenska institutet för standarder, SIS.
De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning
Ofta användes tidigare SIS-märket som symbol för att olika redskap och liknande uppfyllde svensk standard och var godkända att användas.
Genom EU-inträdet har Sverige anpassat olika säkerhetskrav till en gemensam europeisk nivå, som ofta fastställs i EU-direktiv och EU-förordningar. Därmed har SIS-märkningen till stora delar ersatts av CE-märkning.

Kvalitets- , miljö- och ibland även Arbetsmiljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd från ISO-standarder i större företag, då det gynnar handeln att ha ISO-certifieringar på plats.

Vet du att det finns det över 14 000 olika ISO-standarder! (Källa)


Vid första anblick kan detta med ISO & AMA se ut som en jobbig byråkrati, men i verkligheten fungerar det fantastiskt bra - om det görs rätt. Den som gör själva jobbet får undersöka, åtgärda och följa upp att allt blir som det ska. Han/hon jobbar då efter en enkel arbetsorder för just det jobbet

Kortfattat: Grävmaskinisten Berra vill ha en enkel arbetsorder i handen för sitt jobb på bygget, inte ett kompendium med en massa lagar och regler.


M - Miljö


ISO 14000 är en serie internationella standarder som ett företag eller annan organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.
I standardfamiljen ingår en kravstandard, ISO 14001, som kan vara underlag för certifiering och då även agera som ett miljöledningssystem för det egna företaget. Utöver kravstandarden innehåller ISO 14000-serien också vägledningsstandarder inom 
 • livscykelanalys, 
 • miljöanpassad produktutveckling, 
 • miljömärkning och miljödeklaration, 
 • miljökommunikation, 
 • utvärdering av miljöprestanda, 
 • revision av miljöledningssystem och 
 • mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

AMA som miljöverktyg?

När det kommer till Bygg- och anläggnigsprojekt är AMA åter ett praktiskt verktyg, då det finns en tydlig ramstruktur för miljöarbetet - före, under & efter ett projekt.
AMA - se Svensk Byggtjänst - uppdateras löpande. Exempelvis ligger strukturen för miljöarbetet tydligt i AMA-Anläggning:
 • B FÖRARBETEN
  • BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden
  • BBC.1 UNDERSÖKNINGAR AV MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
   • BBC.15 Föroreningsundersökning
   • ...
Ja, ni förstår ramstrukturen. Genom att definiera 'När-Var-Hur-Vem-Varför' i varje del så blir det tydligt vad som avtalats och ska göras – med referens till koder och rubriker under AFB Upphandlingsföreskrifter. Innehållet anpassas sedan efter vad som efterfrågas av myndigheter, beställare och i avtal.

A - SAM - Arbetsmiljö

När det gäller arbetsmiljö finns det ett lagstadgat system i Sverige som kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket regleras via Arbetsmiljölagen (AML) > föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

ISO 45001 för Arbetsmiljö ovan fyller kraven för SAM - våra nationella lagkrav för Arbetsmiljö - men i praktiken är ISO i sin helhet ett relativt otympligt verktyg i det dagliga arbetet.

AMA som Arbetsmiljöverktyg?

Jomenvisst, vid bygg- och anläggningsprojekt är det praktiskt att använda AMA för att definiera arbetsmiljöarbetet på bygget. SAM finns normalt kvar som grundstruktur och metodik i alla företag som jobbar där ute, men AMA förtydligar i korthet vad som gäller under projektet.

Se exempelvis BBC.17 Inventering av skaderisker (exempeltext):
Entreprenören ska under entreprenadens utförande kontinuerligt låta inventera och identifiera de risker som uppkommer i projektet och vidta erforderliga åtgärder så att risken/riskerna minimeras.

Ovanstående kallas normalt för 'definition av samordningsansvar' i SAM.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 


Med det systematiska arbetsmiljöarbetet i ett företag avses normalt det långsiktiga förbättringsarbetet. SAM kan beskrivas som en cykel där förbättringsprocessen aldrig avslutas - i motsats till AMA - som har ett 'före-under-efter' i pyramidform.
Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på följande steg:

 1. Undersök
 2. Riskbedöm
 3. Åtgärda
 4. Följ upp 

SAM har liknande systematik som för kvalitets- och miljöstyrning. En viktig skillnad är dock att SAM är lagstadgad och obligatorisk för alla företag. 
Under mina år som Arbetsmiljöingenjör fokuserade jag mycket på SAM. Läs gärna mer  i tidigare artikel och ställ frågor i kommentarsfältet nedan.

Mindre byggprojekt?


I denna artikel har jag tagit upp KMA-system som funkar för stora anläggningsprojekt.

Det finns andra system anpassade för exempelvis mindre byggen enligt PBL > BBR. Se exempelvis BF9K från Stockholms Byggmästareförening, eller Povel från Byggföretagens organisation.
I slutändan handlar det om att anpassa strukturen efter arbetet - och att utnyttja kunskap från dem som har ägnat sina yrkesliv till att bli bra på det de gör.

Lycka till!


Tidigare artiklar i samma kategori
torsdag 26 mars 2020

En kort lathund: Vad gör Coronavirus med kroppen?

100 år senare: aktuell handlingsplan.
Coronaviruset uppstod endast i december förra året, men vi har nu en pandemi - Covid-19. 
 • För de flesta är sjukdomen mild, så varför dör vissa?
 • Vilka symptom kan jag förvänta mig när jag blir sjuk?
 • Vad menas egentligen med 'riskgrupper'; är det bara gamla?
Många frågor uppstår i skummandet av mediaflödet.
Därmed - en lathund - en kort sammanställning - av de frågor som uppstår för oss vanliga människor:

Inkuberingsperiod 

Sars-CoV-2 infekterar först flimmercellerna i halsen, luftvägarna och lungorna och förvandlar dem därmed till "corona-virus-fabriker" som sprider ut färska virusmolekyler i kroppen. 
I detta tidiga skede blir du inte sjuk - och vissa människor kanske aldrig utvecklar symtom

Virus fungerar genom att komma in i celler och sedan "ta över" dem. Coronaviruset - officiellt kallad Sars-CoV-2 - kan invadera din kropp via luften (normalt i vätskedroppar efter att någon hostar i närheten) eller om du vidrör en förorenad yta och sedan ditt ansikte. 


Inkubationsperioden

Tiden mellan infektion och de första symtomen som dyker upp är i genomsnitt fem dagar men kan variera rätt mycket. Covid-19 är en mild infektion där åtta av tio personer med kärnsymptomen får feber och hosta. Feber och allmän trötthet är ofta ett resultat av att ditt immunsystem svarar på infektionen. 
Viruset är en fientlig inkräktare och kroppen släpper ut kemikalier som kallas cytokiner
Dessa samlar immunsystemet (försvarstrupperna) och orsakar just värk i kroppen, smärta och ofta feber. Hostan som uppstår från Covid-19 är normalt torrhosta - beroende på irritation av flimmercellerna i halsen som smittas av viruset. 
Vissa människor börjar så småningom hosta ett tjockare slem som innehåller döda lungceller. 

Vila, massor av vätskor och paracetamol är den "normala" rutinen just nu.
Du behöver normalt inte specialiserad sjukhusvård. 
Inkubationstiden varar ungefär en vecka - vid vilken tidpunkt de flesta återhämtar sig eftersom deras immunsystem har bekämpat viruset. 
Vissa kan dock att utveckla en allvarligare form av Covid-19. 

Allvarlig sjukdom 

Om sjukdomen utvecklas beror det på att immunsystemet överreagerar på viruset. Kemiska signaler orsakar inflammation, något som måste balanseras försiktigt. 
För mycket inflammation kan orsaka "självskadebeteende" i hela kroppen. 

Inflammation i lungorna = lunginflammation. 

Covid-19 kan sprida sig ner till lungornas Alveoler. Det är här som syre rör sig i blodet och koldioxid flyttas ut. Vid lunginflammation börjar de små säckarna att fyllas med vatten och kan så småningom orsaka andnöd och andningsvårigheter. 
Vissa människor behöver en ventilator för att hjälpa dem att andas. Det här steget tros påverka cirka 14% av alla smittade, baserat på data från Kina. 

Kritisk sjukdom 

Det uppskattas att cirka 6% av fallen blir kritiskt sjuka
Vid denna punkt börjar kroppens immunförsvar haverera och det finns en verklig chans att dö. Grundproblemet är att immunsystemet nu orsakar skador i hela kroppen. Det kan leda till septisk chock när blodtrycket sjunker till farligt låga nivåer - och organ slutar fungera ordentligt. 
Akut andningsbesvärssyndrom som orsakas av utbredd inflammation i lungorna hindrar även kroppen att få det syre den behöver för att överleva. Det kan i sin tur hindra njurarna från att rengöra blodet och skada tarmar och andra inre organ. 

Behandling vid detta steg brukar vara mycket invasiv och kan inkludera ECMO ( Extracorporeal Membran Oxygenering ) eller extrakorporalt membranoxidering. 
Detta är i korthet en 'konstgjord lunga' som renar blodet och pumpar tillbaka mer syre i returblodet. 
Så småningom kan skador dock nå dödliga nivåer - där organ inte längre kan hålla kroppen vid liv. 

De första dödsfallen 

De två första patienterna som dog på Jinyintan Hospital i Wuhan, Kina, var till synes friska, även om de var långvariga rökare, något som skulle ha försvagat deras lungor.
Den första, en 61-årig man, hade svår lunginflammation när han anlände till sjukhuset. Han hade akuta andningsbesvär, och trots att han sattes på en ventilator kollapsade lungorna. Han dog 11 dagar efter att han blev antagen.
Den andra patienten, en 69-årig man, hade också akut andningsbesvärssyndrom. Han var ansluten till en ECMO-maskin - men det räckte inte. Han dog av svår lunginflammation och septisk chock när hans blodtryck kollapsade.

Just nu

(2020-03-26) är 473,308 fall av Covid-19 registrerade, 21,344 dödsfall har inträffat och 114,787 personer har friskförklarats - (Källa: WorldOmeter)
114,787 personer har alltså övervunnit Sars-CoV-2 och de berörs inte av smittan på kort sikt.

Blir man immun mot viruset? 

Svaret är ett kvalificerat ja, med några betydande okända. 
Detta är viktigt av flera skäl; Människor som bekräftas vara immuna kan hjälpa till att stärka arbetsstyrkan (inom vården) tills ett vaccin blir tillgängligt. I synnerhet sjukvårdspersonal som är kända för att vara immun kan fortsätta att ta hand om de allvarligt sjuka.

Jag skrev om detta med flockimmunitet i föregående artikel - Kort fakta; SARS till Covid-19.

Flockimmunitet i samhället är också hur epidemin slutar: 
Med färre och färre människor att infektera kommer coronaviruset att förlora sitt inflytande och även de mest utsatta medborgarna blir mer isolerade från hotet. 
Immunitet kan också ge en snabb lösning då antikroppar som samlats in från dem som har återhämtat sig kan användas för att hjälpa de som fortfarande inte är immuna.

Lycka till!

P.S: Tveka inte att ställa öppna frågor under denna artikel. Jag har inte alla svar, men öppna forum är ju så bra på det sättet: alla läsare sitter på någon form av expertis!tisdag 17 mars 2020

Kort fakta: SARS till Covid-19

SARS, MERS, Covid-19, fladdermöss & kameler?


Severe acute respiratory syndrome (SARS)


2002: Sars - coronaviruset SARS-CoV - upptäcktes 2002.
Sars är den äldre 'kusinen' till Corona som jag hanterade till viss del under 2003 - som konsult för de medicinska fakulteterna i norra Thailand (Isaan). Vi anordnade militärflyg, Engelska översättningar och en krisberedskapsplan, men som tur vad avstannade epidemin.

SARS resulterade då i 774 rapporterade dödsfall.
Efter den 5 juli 2003 rapporterades ytterligare fyra SARS-fall i Kina - och det fanns också tre separata laboratorieolyckor. (källa)

SARS konspirationsteori


Ryska konspirationsteorier orsakade under denna tid kontroverser i många kinesiska diskussionsforum och chattrum på internet. SARS-viruset ansågs vara ett biologiskt vapen tillverkat av USA. Misslyckandet med att hitta källan till SARS-viruset övertygade ytterligare att SARS hade spridits av USA. Än i dag lever dessa teorier vidare.
Data tydde i praktiken på att SARS-viruset - och även Covid-19 - övergått till människor från en typ av fladdermus som ofta dödas och ätas i Guangdong , där SARS först upptäcktes. (källa)

Middle East respiratory syndrome (MERS)


2012: Även känd som kamelinfluensa , är ett MERS-coronavirus (MERS-CoV) och kan sägas vara ytterligare en kusin till Corona. MERS-CoV är ett betacoronavirus härlett från fladdermöss. Kameler är involverade i dess spridning till människor. Spridning mellan människor kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad person. Därmed bedöms risken för en allvarlig ökning vara ganska låg.

En stam av MERS-CoV, känd som HCoV-EMC / 2012 som hittades hos den första infekterade personen i London 2012, visade sig ha en 100% matchning med egyptiska gravfladdermöss . 
Ett stort utbrott inträffade i Sydkorea 2015 . En vidareutbrott av MERS rapporterades 2018 , vilket påverkade Saudiarabien och andra länder (inklusive Sydkorea) till vilka smittade personer reste.

Handlingsplan: Drick inte kamel-urin


Vill du slippa MERS? Världshälsoorganisationen rekommenderar att man undviker kontakt med kameler och att endast äta helt kokt kamelkött, pastöriserad kamelmjölk och att undvika att dricka kamelurin. Kamelurin betraktas som ett läkemedel för olika sjukdomar i Mellanöstern. 
Det saudiska jordbruksministeriet har uppmanat människor att undvika kontakt med kameler eller bära andningsmask när de är omkring dem.

Vissa människor har vägrat att lyssna och kysser sina kameler i strid med regeringens råd. (Källa)

Coronavirus 2019 (COVID-19)


2019: en infektionssjukdom orsakad av det allvarliga akuta andningsorganets syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Sjukdomen har spridit sig globalt sedan slutet av 2019, vilket resulterat i koronaviruspandemin 2019–20. Infektionen sprids från en person till andra via andningsdroppar , som ofta produceras under hosta. Rekommenderade åtgärder för att förhindra sjukdomen inkluderar ofta handtvätt , bibehålla avstånd från andra människor och inte röra ens ansikte. Användning av masker rekommenderas för dem som misstänker att de har viruset och deras vårdgivare men inte för allmänheten. Det finns inget vaccin eller specifik antiviral behandling för COVID-19; hantering innebär behandling av symtom, stödjande vård och experimentella åtgärder.

Riskgrupp


Många av dem som dör av COVID-19 har tidigare befintliga tillstånd, inklusive hypertoni , diabetes och hjärt-kärlsjukdom . I en studie av tidiga fall var mediatiden från att uppvisa initiala symtom till döden 14 dagar, med ett fullständigt intervall på sex till 41 dagar. I en studie av National Health Commission (NHC) i Kina hade män en fatalitet på 2,8% medan kvinnor låg på på 1,7%. Hos dem under 50 år är risken för dödsfall mindre än 0,5%, medan den som är över 70 år är mer än 8%.
Inga dödsfall hade inträffat hos patienter under 10 år den 26 februari 2020 .

Handlingsplan: "Drick inte Corona"


Med det dödliga koronaviruset som träffar USA är president Trump rasande på Mexico:

‘Du behöver inte vara så väldigt smart som jag för att ta reda på vem som står bakom detta coronavirus. Det är helt klart de mexikanska öltillverkarna och deras hygienlagar. Deras hygienlagar är så slappa, till skillnad från vår, ” sade han till nationen medan han äter en hink med klor-tvättad kyckling. 

‘Jag kräver en fullständig bojkott på alla mexikanska produkter tills det här koronaviruset är sorterat. Vi betalar inte för detta, mexikanerna kommer. Precis som väggen. 
Har det byggts ännu? Jag antar det. Om inte, måste vi bygga det nu! ' 

Corona, den populära mexikanska ölproducenten, har förnekat någon länk till coronavirus; även medicinska forskare är osäkra. 
‘Coronavirus och Corona-öl är faktiskt ganska lika till sin natur. En twist av citron gör dem båda betydligt bättre´, säger Dr L Phee. (Källa)

Vad händer nu?


Handlingsplan från våra världsledare


2020-03-13: Visst är det ironiskt att förbudet mot att dricka kamelkiss är ett seriöst påbud, men att varningen om Corona-öl ovan är ett hoax ? Ironin är tragikomisk på följande sätt:
 • 2002-SARS: Ansvariga i Kina mörklägger epidemin - man sätter ideal framför människoliv - och skapar 'fake-news' tillsammans med Ryssland för att kasta misstankar på USA. Meddelande: SARS är ett biologiskt vapen som Amerika skickat mot Kina. 
 • 2020-Corona: Ansvariga i USA stänger gränserna - man sätter ideal framför människoliv - och skapar på så sätt 'fake-news':
  Meddelande: Amerika anklagar Europa (samtliga länder utom England?) för spridningen och antyder att det är ett 'handelskrigs-vapen'. Kina och Mexico ligger uppenbarligen redan i handelskrig med USA - och nu även Europa.
Olika länder och nationer grundar sina handlingsplaner på någon form av riskanalys. Det man bör tänka på är dock vad som ligger till grund för dessa nationella riskanalyser:

 • Prestige (exempelvis kommunistpartiet i Kina under SARS 2002), 
 • Ekonomi (exempelvis USA:s initiala analys för Covid-19)
 • människoliv?
Egentligen är riskanalysen > handlingsplanen väldigt enkel:

 1. Riskgrupp: Multisjuka med nedsatt immunsystem, oftast äldre
 2. Kortsiktig handlingsplan: Skapa flockimmunitet för friska, yngre individer och bygg upp ett naturligt immunförsvar via detta. Se till att riskgrupp inte exponeras under denna tid.
 3. Långsiktig handligsplan: Prioritera framställning av corona-vaccin.
Men som punkter ovan visar: utgår man från fel riskprioritering så fixar man heller inte problemet.

Dödsfall


(länk)
Just nu (2020-03-17) ser inte epidemin ut att stanna av. Oroande rykten nämner att viruset muterar, något som i grunden kan skapa en AIDS-situation om det är sant - ett virus utan direkt möjlighet till ett enskilt antivirus.
Läkemedelskåren testar olika vaccin: oseltamivir , lopinavir / ritonavir , ganciclovir , favipiravir , baloxavir marboxil , umifenovir , interferon alfa men kliniska tester tar tid. 

Heter det Corona eller Covid-19?


Processen att namnge sjukdomen har kallats "kaotisk".
Världshälsoorganisationen meddelade den 11 februari 2020 att "COVID-19" kommer att vara det officiella namnet på sjukdomen.
Världshälsoorganisationens chef sa att "co" står för "corona", "vi" för "virus" och "d" för "sjukdom", medan "19" var för året, eftersom utbrottet först identifierades 31 December 2019. 
Namnet hade valts för att undvika referenser till en specifik geografisk plats (dvs. Kina), djurarter eller grupp människor i enlighet med internationella rekommendationer för namngivning som syftar till att förhindra stigmatisering.

Så: Sjukdomen har fått namnet COVID-19 medan viruset har bytt namn till SARS-COV-2 av WHO .

En personlig reflektion


När internet dök upp - och virtuella virus - tog vi in den dystopiska framtid som William Gibson skildrade i Neuromancer (1984). Med ungdomlig iver var jag med och skapade den digitala sidan av denna verklighet. Denna verklighet tog mig senare (2002) till Asien - och SARS.

35 år senare låg jag i badet med Corona-nyheter i radion och boken The Peripheral av William (2014) - en roman som är dubbelt futuristisk, bortom en sorts fruktansvärd singularitet - något som kallas 'The jackpot' (mellan 2020-2100);

"inget särskilt början och inget slut. Mer som ett klimat än en händelse, inte som hur apokalyptiska historier beskriver en stor händelse - du vet: alla springer runt med vapen - inte så."
"Triggad främst av klimatförändringar - ingenting du kan kalla ett kärnkraftskrig. Bara allt annat som konsekvenser av det förändrade klimatet: 
virus, torka, vattenbrist, döda grödor, utdöda honungsbin och liknande arter, verkningslös antibiotika, sjukdomar som i sig själva inte var den stora pandemin - men tillräckligt stora för att vara historiska händelser i sig själva.(Läs mer)

Gibson: "I suspect that when people notice how much of the world they grew up has already ended, it’s quite natural to feel that the world is ending. Because the world one knew quite demonstrably is. But it always has been ending, that way. You can read the ancient Greeks, say, doing it at great length. When younger, though, this sounds like something one can simply choose to avoid, just as old people, to the young, appear to have made some sort of inexplicably terrible decision to become old."

En långsökt analys av läget, men Gibson etsade sig fast i mitt sinne för denna artikel. 


The attitude of faith is to let go, 
and become open to truth, 
whatever it might turn out to be.

Aktion & reaktion

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...