måndag 28 maj 2018

De medicinska sakernas internet (IoMT) kommer att förändra vården och ossDe medicinska sakernas internet (IoMT) kommer att förändra vården och oss

Trots att hälso- och sjukvården har gått långsammare i sin anpassning till IoT, Internet of Things-, än andra branscher, är 'Internet of Medical Things' (IoMT) redo att omvandla arbetsmiljösäkerhet, hälsokontroller och undersökningar, särskilt då efterfrågan på lösningar för lägre sjukvårdskostnader ökar. IoMT kan hjälpa till att övervaka, informera och underlätta för inte bara vårdgivare och vårdtagare, utan även ge vårdgivare faktiska uppgifter för att identifiera problem innan de blir kritiska. Att kunna arbeta förebyggande (innan dyr sjukfrånvaro) i motsats till efterhjälpande vård skapar stora positiva effekter. En rapport från Allied Market Research förutspår att IoT-sjukvårdsmarknaden kommer att stiga till 136,8 miljarder dollar ( 1,2 billioner kronor ) globalt år 2021. Idag finns det runt 3,7 miljoner medicinska apparater i bruk som är kopplade till och övervakar olika delar av kroppen inom medicinska fakulteter.
Medicinteknikens Internet hänvisar till det anslutna systemet med medicinska apparater och applikationer som samlar in data som sedan delges till IT-system inom hälsovård via nätverk. Det finns flera delar som har möjliggjort denna dramatiska tillväxt, inklusive tillgängligheten av bärbara enheter och de minskade kostnaderna för sensorteknik. Nu när de flesta konsumentenheter är utrustade med RFID-taggar (Near Field Communication), kan de kommunicera trådlöst. Dessutom ökar antalet kroniska sjukdomar och efterfrågan på bättre behandlingsalternativ och lägre kostnader för hälso- och sjukvården gör det mer tilltalande att testa nya innovationer som kan ge bättre resultat och effektivare hälsovård. Höghastighets-internet, vidgad åtkomst samt gynnsam lagstiftning har också bidragit till ökningen av IoMT.

Åldrande världsbefolkning kommer att fortsätta att belasta sjukvården 

IoMT kan ta itu med ett belastat vårdsystem som bara kommer att bli mer belastat eftersom vår befolkning fortsätter att åldras. År 2025 kommer 1,2 miljarder av de 8 miljarder människor som finns på jorden att vara äldre. Äldre människor tenderar att ha mer hälsovårdsproblem, vilket ökar kostnaderna. Då livslängden stiger förväntas hälso- och sjukvårdskostnaderna följa med. IoMT kan erbjuda ett bättre sätt att ta hand om våra äldre och har en enorm potential att hjälpa till att hantera de stigande kostnaderna för vården. IoMT-enheter kan spåra vitalitet och hjärtprestanda, övervaka glukos och andra kroppssystem samt aktivitet och sömn.
Seniorer glömmer att ta sina föreskrivna läkemedel i tid, IoMT-enheter kan hjälpa till att påminna om detta och dokumentera vilken tid som medicinering tagits.
Dessutom kan bärbara diagnostiska enheter göra rutinmässiga blod- och urintester lättare. Bärbara diagnostiska enheter kan analysera och rapportera resultaten utan fysiskt besök till läkarmottagningen. Det finns många möjligheter för IoMT-enheter att hjälpa hälsovården och säkerställa säkerheten hos nära och kära. Med bärbara enheter som lär sig de vanliga rutinerna hos klienten (IoMT-AI) kan även demens, autism och andra psykiska och psykosociala symptom uppstå mer riskfritt då den digitala övervakaren stöttar, hjälper och larmar.

Några intressanta exempel på 'IoMT-gadgets' just nu


Hälsoövervakning: Håll din kropp uppkopplad

Som den gamla maximen går, "Känn dig själv". Att samla viktig statistik om kroppen, liksom de delar av miljön som kan påverka hälsan negativt, är ett område där bärbara, uppkopplade sensorer är till hjälp. Läs mer.

Livsstil och sömn: Lev rätt, sov rätt

Produkterna nedan syftar till att hjälpa dig att leva hälsosamt under hela dagen och genom natten. Det senare är särskilt viktigt eftersom inte tillräckligt med sömn har förknippats med hälsoproblem som högt blodtryck, diabetes och ökad risk för hjärtattacker. Läs mer

Blodprov på chip för exakta resultat

Att ta blodprov med ett stick i hemmet och dutta på papper är en metod som funnits länge, till exempel vid PKU-test på nyfödda barn. Men det som är speciellt med det nya kortet är att små inbäddade chip samlar och begränsar mängden blod som sugs upp. På tidigare pappersprov sprids blodet lätt ut och det kan göra analysen svårare. Med chip kortet menar forskare att analysen blir mer effektiv och exakt. Läs mer

Muse Headband mäter din hjärnaktivitet

Hjärnaktivitet kan mätas på många olika sätt men det vanligaste och enklaste är genom EEG (elektroencefalogram). Tidigare har det bara varit på kliniker som detta utförts men nu med modern teknologi och en app i smartphone kan man göra detta hemma. Läs mer

Put a ring on it

Den nya Oura-ringen mäter kroppens fysiologiska signaler, förstår din livsstil och hjälper dig att göra dina egna optimala dagliga val. Det är därför det är älskat av hängivna användare i över 50 länder. Läs mer


IoMT är ett av många uttryck inom denna 'nya värld'. Regeringen hänvisar själva till 'Life Science',  Teknikföretag hänvisar till medicinteknik, vi andra hänvisar till 'smarta klockor och grejor'.
Det är en spännande resa framför oss, så kalla den vad ni vill.

måndag 7 maj 2018

Varför är företagskultur viktigt?

Sedan 80-talet har det funnits ett flödesschema för ingenjörer liknande det till vänster (då för saker, inte företag). Att utbilda om komplexa teorem (exempelvis resultats-teorem för olika modeller av företagskultur) på ett överskådligt sätt med lite humor krävde denna uppdatering.

Men, vad är då 'företagskultur'?

- Företagskultur är ett mönster av antaganden som en grupp har hittat på eller utvecklat för att hantera problem internt eller externt. Dessa antaganden har fungerat tillräckligt bra för att anses vara det korrekta sättet och att man ska lära in det till nya medlemmar.

Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen.

Företagskultur är en synonym som kommer från begreppet organisationskultur. Det som skiljer de två begreppet åt är att organisationskultur gäller vid organisationer som förvaltas inom den offentliga sektorn som är icke vinstdrivande, dvs. inom stat, kommun och landsting. Företagskultur symboliserar kulturen i ett vinstdrivande bolag. Det talas om organisationskultur och företagskultur men konceptuellt så särskiljer sig de inte ifrån varandra.
Företagskultur präglas av sina gemensamma värderingar som utgör företagets handlande ut mot kund, intressenter samt agerande och ståndpunkt som medarbetare och chefer visar utåt, dvs. kulturen består av värderingarna och värden som de tillsammans utstrålar både utåt och inåt. Företagskulturen påverkar vilka människor som kan komma att trivas i företaget och är alltså en viktig parameter att ta hänsyn till vid rekrytering.
I kunskapssamhällets organisationer är det mycket viktigt för framgång att den företagskultur de anställda agerar för är i harmoni med företagsledningens uppfattning av önskvärd företagskultur och att den stämmer med företagets affärsverksamhet.

Att bygga en hållbar företagskultur

Medarbetarnas motivation, engagemang och känsla av arbetstillfredsställelse avgörs inte enbart utefter företagens ekonomiska incitament, en stor del hänger även på vilken typ av ledarskap företaget har. Alla företag har någon form av företagskultur, även om de själva inte är medvetna om det. Avsaknaden av en medveten företagskultur bli så småningom också en typ av kultur. Det som är utmärkande hos framgångsrika företagskulturer är att det finns en tydlighet kring varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr företaget och en tydlig vision som visar alla i företaget vad målet är och hur företaget ska nå det. Motivation, drivkraft och ledarskap är viktiga begrepp för att bygga en hållbar företagskultur.


Se tidigare artikel 'vad innebär en arbetsmiljöpolicy' för att förstå mer om hur man får företagskulturen att fungera juridiskt, praktiskt och förebyggande i hela företaget. Pyramid ovan är från den artikeln, en organisatorisk version av isbergs-modellen. I denna visualisering kan man integrera 'Vision, värdegrund & mål' i företagspolicy/arbetsmiljöpolicy  (det dokument som skriftligt definierar företagskulturen). Men vad gör det för nytta i arbetet att ha detta skriftligt då?

Uppsägning vid brott mot företagskulturen?

- Som exempel på situationer där det i allvarliga fall kan förekomma uppsägning av personliga skäl är olovlig frånvaro, arbetsvägran, olämpligt uppträdande, brott mot den lojalitetsplikt som ingår i anställningen, brottsliga handlingar, alkoholmissbruk, samarbetssvårigheter och dåliga prestationer. För att få vidta ett avskedande är kraven stränga. Enligt paragraf 18 i anställningsskyddslagen får avskedande endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Situationer som skulle kunna utgöra skäl för avskedande är allvarliga lojalitetsbrott och brottsliga handlingar med koppling till arbetsplatsen. Vid avskedande finns inget krav på att arbetsgivaren skall försöka omplacera arbetstagaren.
Arbetsgivaren har bevisbördan för att lagens krav för att få vidta en uppsägning eller ett avskedande är uppfyllda. Detta gäller både de faktiska omständigheterna och att dessa når upp till den nivå som krävs. Som framgått ovan finns här flera svårbedömda faktorer. När väl arbetsgivaren gjort bedömningen att det finns grund för uppsägning eller avskedande måste man normalt agera snabbt. Både vid uppsägning och avskedande gäller att sådana åtgärder inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Därmed; har ni inom företaget en tydlig policy för vad som gäller och ett påskrivet anställningsavtal som definierar att anställd har tagit del av detta så gäller därefter personligt ansvar för anställda att följa detta anställningskontrakt. Läs mer i artikeln 'vad innebär en arbetsmiljöpolicy' om hur man som arbetsgivare kan hantera exempelvis kränkningar med detta verktyg.Notering: Som arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovården är jag tillgänglig för samtliga arbetsgivare anslutna till FeelGood företagshälsa, samt avtalslösa företagare. Kontakta oss för företagsanpassade utbildningar och andra arbetsmiljöuppdrag.

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...