måndag 6 april 2020

KMA - för Bygg & Anläggning?

KMA – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning 

Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Målet är lätthanterliga verktyg och rutiner i det dagliga arbetet - verktyg som sparar tid och pengar för beställare, entreprenörer och arbetsgivare.
Motsatsen är naturligtvis de tunga byråkratiska processer som jag skrivit om tidigare.


Men vad menas egentligen när man pratar om KMA-styrning på bygget?

Sökresultat

WebbresultatK - Kvalitetsledning 

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg - ledningssystem - till stöd i detta arbete. ISO 9001 är ett exempel på en produkt - eller ett system om du så vill - för kvalitetscertifiering och kvalitetssäkring i det egna företaget.
När det kommer till bygg & anläggning finns dock specificerade processer:

AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA är ett ramsystem för sådant som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. Texterna kan refereras i tekniska beskrivningar.
AMA är främst användbar för utförandeentreprenader men kan även tillämpas för totalentreprenader. Tekniska beskrivningar för totalentreprenader benämns vanligen rambeskrivningar
Där formuleras i första hand krav på funktion för det som ska byggas. 
Totalentreprenören svarar både för fortsatt projektering och produktion.

AMA omfattar även texter för administrativa föreskrifter vid upphandling av anläggnings- bygg- och installationsentreprenader. AMA AF är gemensam för alla fackområden.
AMA:s texter är ordnade enligt ett system av koder och rubriker vars nuvarande version kallas BSAB 96. BSAB-systemet klassificerar de begrepp som används i byggsektorn. I AMA tillämpas struktur för byggdelar och installationssystem respektive produktionsresultat.

ISO - International Organization for Standardization

AMA är ett jättefint verktyg för bygg & anläggning och ISO-kraven ligger i bakgrunden.
ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Sveriges medlemskap i ISO representeras av Svenska institutet för standarder, SIS.
De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning
Ofta användes tidigare SIS-märket som symbol för att olika redskap och liknande uppfyllde svensk standard och var godkända att användas.
Genom EU-inträdet har Sverige anpassat olika säkerhetskrav till en gemensam europeisk nivå, som ofta fastställs i EU-direktiv och EU-förordningar. Därmed har SIS-märkningen till stora delar ersatts av CE-märkning.

Kvalitets- , miljö- och ibland även Arbetsmiljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd från ISO-standarder i större företag, då det gynnar handeln att ha ISO-certifieringar på plats.

Vet du att det finns det över 14 000 olika ISO-standarder! (Källa)


Vid första anblick kan detta med ISO & AMA se ut som en jobbig byråkrati, men i verkligheten fungerar det fantastiskt bra - om det görs rätt. Den som gör själva jobbet får undersöka, åtgärda och följa upp att allt blir som det ska. Han/hon jobbar då efter en enkel arbetsorder för just det jobbet

Kortfattat: Grävmaskinisten Berra vill ha en enkel arbetsorder i handen för sitt jobb på bygget, inte ett kompendium med en massa lagar och regler.


M - Miljö


ISO 14000 är en serie internationella standarder som ett företag eller annan organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.
I standardfamiljen ingår en kravstandard, ISO 14001, som kan vara underlag för certifiering och då även agera som ett miljöledningssystem för det egna företaget. Utöver kravstandarden innehåller ISO 14000-serien också vägledningsstandarder inom 
 • livscykelanalys, 
 • miljöanpassad produktutveckling, 
 • miljömärkning och miljödeklaration, 
 • miljökommunikation, 
 • utvärdering av miljöprestanda, 
 • revision av miljöledningssystem och 
 • mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

AMA som miljöverktyg?

När det kommer till Bygg- och anläggnigsprojekt är AMA åter ett praktiskt verktyg, då det finns en tydlig ramstruktur för miljöarbetet - före, under & efter ett projekt.
AMA - se Svensk Byggtjänst - uppdateras löpande. Exempelvis ligger strukturen för miljöarbetet tydligt i AMA-Anläggning:
 • B FÖRARBETEN
  • BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden
  • BBC.1 UNDERSÖKNINGAR AV MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
   • BBC.15 Föroreningsundersökning
   • ...
Ja, ni förstår ramstrukturen. Genom att definiera 'När-Var-Hur-Vem-Varför' i varje del så blir det tydligt vad som avtalats och ska göras – med referens till koder och rubriker under AFB Upphandlingsföreskrifter. Innehållet anpassas sedan efter vad som efterfrågas av myndigheter, beställare och i avtal.

A - SAM - Arbetsmiljö

När det gäller arbetsmiljö finns det ett lagstadgat system i Sverige som kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket regleras via Arbetsmiljölagen (AML) > föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

ISO 45001 för Arbetsmiljö ovan fyller kraven för SAM - våra nationella lagkrav för Arbetsmiljö - men i praktiken är ISO i sin helhet ett relativt otympligt verktyg i det dagliga arbetet.

AMA som Arbetsmiljöverktyg?

Jomenvisst, vid bygg- och anläggningsprojekt är det praktiskt att använda AMA för att definiera arbetsmiljöarbetet på bygget. SAM finns normalt kvar som grundstruktur och metodik i alla företag som jobbar där ute, men AMA förtydligar i korthet vad som gäller under projektet.

Se exempelvis BBC.17 Inventering av skaderisker (exempeltext):
Entreprenören ska under entreprenadens utförande kontinuerligt låta inventera och identifiera de risker som uppkommer i projektet och vidta erforderliga åtgärder så att risken/riskerna minimeras.

Ovanstående kallas normalt för 'definition av samordningsansvar' i SAM.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 


Med det systematiska arbetsmiljöarbetet i ett företag avses normalt det långsiktiga förbättringsarbetet. SAM kan beskrivas som en cykel där förbättringsprocessen aldrig avslutas - i motsats till AMA - som har ett 'före-under-efter' i pyramidform.
Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på följande steg:

 1. Undersök
 2. Riskbedöm
 3. Åtgärda
 4. Följ upp 

SAM har liknande systematik som för kvalitets- och miljöstyrning. En viktig skillnad är dock att SAM är lagstadgad och obligatorisk för alla företag. 
Under mina år som Arbetsmiljöingenjör fokuserade jag mycket på SAM. Läs gärna mer  i tidigare artikel och ställ frågor i kommentarsfältet nedan.

Mindre byggprojekt?


I denna artikel har jag tagit upp KMA-system som funkar för stora anläggningsprojekt.

Det finns andra system anpassade för exempelvis mindre byggen enligt PBL > BBR. Se exempelvis BF9K från Stockholms Byggmästareförening, eller Povel från Byggföretagens organisation.
I slutändan handlar det om att anpassa strukturen efter arbetet - och att utnyttja kunskap från dem som har ägnat sina yrkesliv till att bli bra på det de gör.

Lycka till!


Tidigare artiklar i samma kategori
ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...