torsdag 26 januari 2017

Står Religionsfrihet över Arbetsmiljölagen?

2017-04-12:
Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorade i dag i Arbetsdomstolen.

Fallet stöds av en av världens mest inflytelserika kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), som har skickat inlagor till de svenska domstolarna, och via sin internationella hemsida möjliggjort för pengar att doneras till fallet. 
Att arbetsdomstolen nu gjort tydligt vad som går först (Arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen eller religionslagen) är av vikt för alla arbetsgivare i Sverige.
 
2017-01-26:
Ar­bets­dom­sto­len ska nu pröva fal­let med den barn­mor­ska som krävt att få ar­beta som så­dan men sam­ti­digt vägrar att ut­fö­ra en del av ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket. Det har ak­tu­ell ar­bets­gi­va­re sagt nej till och fått rätt i tings­rätten. Diskrimineringsombudsmannen har av­slagit hen­nes an­mä­lan dit.
Barn­mor­skan hän­visar till sin re­li­gi­ons­fri­het.

”Religionsfrihet står över andra lagar”. De flesta amerikaner anser att religionsfriheten står över lagen. Närmare 90 procent anser att religionsfriheten är en ”prioriterad offentlig uppgift”. Men om det skulle vara fallet här i Sverige, var hamnar vi då?
I Europakonventionen slår man fast att "var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet". Det där har abortmotståndare tolkat som att vårdpersonalens religiösa övertygelse eller personliga moral ska få styra över svensk vård.

Religionsfriheten i Sverige är en av de grundläggande rättigheterna i svensk grundlag. Detta uttrycks redan i början av Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter.
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad (6) religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."

Kan man då vägra att ut­fö­ra en del ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket med hänvisning till sin religion? 
Då kan följande bli verklighet om barnmorskan i detta fall vore: 

Jehovas vittne: Hon kan vägra att ge blodtransfusion till en föderska som förblöder. 
Hänvisning: Gud anser att blodet representerar livet. (3 Moseboken 17:14). Följ Guds lag och visa respekt för honom som livets upphovsman.
Kristendom: Kyrkan anser att mänskligt liv börjar vid befruktningen och att det är fullt skyddsvärt redan vid det tillfället. Detta gäller aktuellt ärende. Abort är därmed en synd.
Islam: Hon kan vägra att bistå födsel om det anses vara en sexuell handling. De flesta religiöst lärda, ulama, kräver att allting utom ansiktet och händerna skall täckas. Att frilägga kroppen är emot sunna. Dock är abort för foster upp till 120 dagar inte emot Islam.
Kopimist: Hon kan offentliggöra personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter med hänvisning till sin tro. Kopimistsamfundet är ett svenskt registrerat trossamfund som verkar för kopimism (av engelskans copy-me). Samfundet hävdar att kopimism är en religion vars trossats är att kopiering och spridande av information betraktas som en helig handling, ett sakrament.

Religions- och trosfrihet innebär inte Att man får bryta mot andra mänskliga rättigheter genom att hävda religionsfrihet. Religions- och trosfrihet får inte tolkas på ett sätt som innebär att staten, en grupp eller en person har rätten att agera på ett sätt som syftar till att utplåna några av de andra fri- och rättigheterna.
Om inte Arbetsdomstolen anser detsamma står vi inför stora problem framöver.
fredag 20 januari 2017

Lagen fungerar inte. Politiker bryr sig inte?

Ni som arbetar dagligen med säkerhetsfrågor måste veta detta:

Arbetsmiljölagen fungerar inte som den ska.

Arbetsmiljöingenjör, BAS-U eller KMA behöver inte vara jurist, men grunden för vårt säkerhetsarbete bygger på Arbetsmiljölagen. Kom ihåg detta.
Arbetsmiljölagen körs nu över av civilrättsliga alternativ på ett sätt som skapar oöverskådliga konsekvenser.

Detta bekräftas nu även allt oftare av 'riktiga' lagmän:
– Våra tingsrätter har svårt att hantera de här brotten. Paragraferna är utspridda på olika lagar och det är ett komplext regelverk. (Länk)
– Jag tror att mycket av problematiken ligger i uppdelningen av brottsbalken och arbetsmiljölagen - det blir svårhanterligt för domstolen. (Länk)
(Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. )

Grundfrågan: Bryr sig någon ansvarig?

Vi kan börja vid AFS 2015:4, Organisatorisk & Social arbetsmiljö. Det enda (läs; prejudicerande) fallet där denna nya AFS användes var Lars Perssons självmord. Ansvariga fälls utifrån Arbetsmiljödomstolen (arbetsmiljölagen) och frias i Hovrätten (civilrättslagen+MBL). Samma bevis, två olika regelverk. Högsta domstolen tycker inte det påverkar rättstillämpningen !

Man blir förbannad att något sådant kan inträffa. Anhöriga får betala notan för en friande dom när paragrafryttare käbblar och maken/fadern hängt sig. Arbetsmiljöverket står tandlösa när Arbetsmarknadsutskottet misslyckas. 

Kanske har de som skapar lagar inte insyn i resultatet? Jag tog en kafferast till att skriva ihop ett samrådsunderlag från 'den riktiga världen': Samrådsunderlag till minister Margot Wallström & Ylva Johansson med en enkel handlingsplan. Detta gjordes 2016.
Något svar från regeringskansliet återkom aldrig.

Jo, nu går man inte till Regeringen så fort ett problem uppstår, man tar upp det med dem som fått arbetsmiljöuppgiften!
Arbetsmarknadsutskottet ser till att uppgiftsfördelningen fungerar, Konstitutionsutskottet ser till att regelverk fungerar. Är det något som inte fungerar mellan exempelvis Tingsrätt, Hovrätt & Arbetsmiljödomstolen ska KU se till att Högsta domstolen tar fram pekpinnen. Nu säger ju HD att det 'låter jobbigt', men de ställer nog upp om KU gör sitt jobb.

Jag förenklade problematiken så gott det går (de är ju upptagna högst uppe i pyramiden och tröttnar på mycket text). Mail nedan skickades också 2016.
Jag väntar fortfarande på svar.

De som har arbetsuppgifterna politiskt hinner inte svara på mejl?
De ytterst ansvariga förstår inte problemet?
De politiskt ansvariga bryr sig inte?

(För mer information rekommenderar jag boken 'Jag orkar inte mer' av Elinor Torp)

(Mail till ansvarig på konstitutionsutskottet, Riksdagen, on 2016-12-14 13:17)
Hej ---:
Då du är både ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och suppleant i Konstitutionsutskottet så känner jag att detta kan vara en fråga för dig att lyfta på rätt plats:

Problematik: Efter Hovrättens friande utslag av Arbetsmiljöverkets Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10) så har följande systemfel visat sig:

1. Långtidssjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med runt 80% sedan 2010 (senaste källa 16-12-07: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister)
2. Arbetsgivaransvarig (Riksdag) har lagt fram bl.a. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Det bör anses som er handlingsplan.
3. Riksdag hänvisar i visionen till Diskrimineringslagen (2008:567). Ni hänvisar där till AV som tillsynsenhet (se 4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö).
4. Arbetsmiljöverket är därmed den enhet som fått arbetsmiljöuppgiften. De följer dock främst AML (Arbetsmiljölagen) med detaljerade föreskrifter, för denna risk specifikt AFS 2015:4.
5. Brott begås (Krokomfallet, Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10)). Fällande dom. Detta utom rimligt tvivel i Arbetsmiljödomstolen.
6. Brott överklagas till Hovrätten. De lutar sig mot en tredje författningssamling, Medbestämmandelagen (MBL, SFS 1976:580) och underliggande Kollektivavtal. Samtliga frias utifrån denna författningssamling från brott.
7. Riksdag & Regeringen (Arbetsgivare) har KU > Högsta domstolen som ska hjälpa övriga enheter (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen i detta fall) att definiera lagen. De menar att prövning inte är av vikt för rättstillämpningen och avslår därför att ge support.

Åtgärdsförslag: Konstitutionsutskottet bör tillse att Högsta domstolen prövar mål nr B 2863-11 utifrån Svensk författningssamling. Målet är av yttersta vikt för rättstillämpningen (som punkter ovan visar).

Ni har stöd i grundlagen för detta:
Regeringsformen 
o Lagprövning kap11/14 §: Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
o SFS 2010:1408: 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagsordningen
o Bilaga (tilläggsbestämmelse 7.5.1): 1. Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen
torsdag 12 januari 2017

Arbetsmiljöpyramider, vad är det?

En arbetsmiljöingenjör måste ha goda kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hjälper till att hitta brister i arbetsmiljön. Vi bör också hitta lösningar för att åtgärda problemen.

En organisationskonsult arbetar med att utveckla individ, företag och organisationer genom att synliggöra, stötta och utveckla chefer och medarbetare att gå mot gemensamma mål.

Som vi alla vet; vad det står på visitkortet i slutet av dagen är underordnat själva innehållet. Att visualisera arbetsmiljöproblem, skapa en tydlig översikt och verkligen agera som en rådgivande resurs är det viktigaste när det gäller organisatorisk arbetsmiljö.

Jag vill i denna artikel dela med mig av några få skärmdumpar från en SAM-utbildning som jag håller. Att förenkla komplexa strukturer och regelverk är ett måste för att vi på ett holistiskt plan ska få innehållet i ryggmärgen. AFS 2001:1 anger kunskap & kompetens som ett lagkrav, så läs vidare!

Skogen av pyramider

Skogen av träd är en metafor som fungerar i många fall, men arbetsplatser är, i juridisk mening, hierarkiska. Rutiner ska växelverka från toppen ner till botten (ledning-anställda).  Därmed; Pyramid-djungeln?

Svensk författningssamling växer. Det finns ungefär 1200 lagar och runt 2200 förordningar. Själva förenklingen av Sveriges regelverk är ofta visualiserad som den pyramid du ser till vänster. I själva verket bör det egentligen se ut som 1200 integrerade pyramider i fraktal form.
En Sierpinski-triangel

Tyvärr är lagen inte så snygg. Dessa olika regelverk samverkar i vissa fall, men motverkar även varandra. Vårt demokratiska samhälle står på så många pyramider att strukturen svajar. Det märks även inom vår arbetsmiljö.Förutom Arbetsmiljöpyramiden (AML,AMF & AFS- hierarkin)  så måste du som arbetsgivare även ha koll på de pyramider som berör er produkt eller tjänst. På bild har jag visualiserat detta med Plan & Bygglagen då jag även hanterar detta (Kontrollansvarig enligt PBL). Inom båda dessa kan du som chef bli personligt ansvarig om uppgiftsfördelningen inte fungerar. Även Bas-P och Bas-U hamnar i 'chefs-kategorin' juridiskt sett.
Med handen på hjärtat; har ni koll på läget?Arbetsmiljösystem, MTO, LEAN, Workfullness, flowcontrol, SAM-Optimal...det finns många verktyg. Men varför behövs de?
Ser du bilden på det omvända huset längst upp? En metaforisk pyramid som många känner igen, speciellt inom nuvarande vård & omsorg. Om styrelse och arbetsledare inte tar sitt ansvar, skapar mål, värdegrund och visioner, så kommer obönhörligen pyramiden att tippa.
Ett företag utan styrning blir ett företag där folk mår psykiskt dåligt!Barn älskar att bygga med klossar. Redan vid ett års ålder slamrar vi ihop pyramiden, den där träpinnen med ringar i olika storlekar. Vi vet redan då hur det ska se ut. Optimal grund i optimal form. Det är enkelt att kontrollera att du som chef arbetar rätt om ni har kunskaper & kompetens i detta byggande av den systematiska arbetsmiljöpyramiden. Bild visualiserar ett bra sätt att sätta samtliga pyramider som vi tittat på i rätt ordning.

Behöver ert företag lyfta arbetsmiljön på alla sätt? Hör av er!
MVH/ Daniel Bergström, Arbetsmiljöingenjör


ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...