torsdag 26 januari 2017

Står Religionsfrihet över Arbetsmiljölagen?

2017-04-12:
Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorade i dag i Arbetsdomstolen.

Fallet stöds av en av världens mest inflytelserika kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), som har skickat inlagor till de svenska domstolarna, och via sin internationella hemsida möjliggjort för pengar att doneras till fallet. 
Att arbetsdomstolen nu gjort tydligt vad som går först (Arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen eller religionslagen) är av vikt för alla arbetsgivare i Sverige.
 
2017-01-26:
Ar­bets­dom­sto­len ska nu pröva fal­let med den barn­mor­ska som krävt att få ar­beta som så­dan men sam­ti­digt vägrar att ut­fö­ra en del av ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket. Det har ak­tu­ell ar­bets­gi­va­re sagt nej till och fått rätt i tings­rätten. Diskrimineringsombudsmannen har av­slagit hen­nes an­mä­lan dit.
Barn­mor­skan hän­visar till sin re­li­gi­ons­fri­het.

”Religionsfrihet står över andra lagar”. De flesta amerikaner anser att religionsfriheten står över lagen. Närmare 90 procent anser att religionsfriheten är en ”prioriterad offentlig uppgift”. Men om det skulle vara fallet här i Sverige, var hamnar vi då?
I Europakonventionen slår man fast att "var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet". Det där har abortmotståndare tolkat som att vårdpersonalens religiösa övertygelse eller personliga moral ska få styra över svensk vård.

Religionsfriheten i Sverige är en av de grundläggande rättigheterna i svensk grundlag. Detta uttrycks redan i början av Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter.
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad (6) religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."

Kan man då vägra att ut­fö­ra en del ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket med hänvisning till sin religion? 
Då kan följande bli verklighet om barnmorskan i detta fall vore: 

Jehovas vittne: Hon kan vägra att ge blodtransfusion till en föderska som förblöder. 
Hänvisning: Gud anser att blodet representerar livet. (3 Moseboken 17:14). Följ Guds lag och visa respekt för honom som livets upphovsman.
Kristendom: Kyrkan anser att mänskligt liv börjar vid befruktningen och att det är fullt skyddsvärt redan vid det tillfället. Detta gäller aktuellt ärende. Abort är därmed en synd.
Islam: Hon kan vägra att bistå födsel om det anses vara en sexuell handling. De flesta religiöst lärda, ulama, kräver att allting utom ansiktet och händerna skall täckas. Att frilägga kroppen är emot sunna. Dock är abort för foster upp till 120 dagar inte emot Islam.
Kopimist: Hon kan offentliggöra personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter med hänvisning till sin tro. Kopimistsamfundet är ett svenskt registrerat trossamfund som verkar för kopimism (av engelskans copy-me). Samfundet hävdar att kopimism är en religion vars trossats är att kopiering och spridande av information betraktas som en helig handling, ett sakrament.

Religions- och trosfrihet innebär inte Att man får bryta mot andra mänskliga rättigheter genom att hävda religionsfrihet. Religions- och trosfrihet får inte tolkas på ett sätt som innebär att staten, en grupp eller en person har rätten att agera på ett sätt som syftar till att utplåna några av de andra fri- och rättigheterna.
Om inte Arbetsdomstolen anser detsamma står vi inför stora problem framöver.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...