måndag 12 december 2016

Tips på olika arbetsmiljösystem

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på de objekt som kvalitetssäkras.

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg, ledningssystem, till stöd i detta arbete.

Kvalitetssäkring kan certifieras enligt standarder som till exempel ISO 9001OHSAS 18001:2007 eller ISO/TS16949. Organisationen vänder sig då till ett certifieringsorgan för att få sitt ledningssystem kontrollerat och certifierat. För kvalitetssäkring av arbetsmiljö finns sedan 2018 ISO 45001 (Artikel) som kan ersätta SAM.
Ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy, mål och hur arbetet ska ske med att nå dessa mål. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till. Ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan och ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta. Ett arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet.

I stort sett alla större företag är nu ISO-certifierade enligt ISO 14001 (Miljöledning) och/eller ISO 9001 (kvalité). Arbetsgivare kan då baka ihop Miljö- , Kvalité- samt nya Arbetsmiljö-ISO:n (ISO 45001) som ett enhetligt ledningssystem. Det är oftast en ren vinst, både ekonomiskt och administrativt, då man samlar allt under en flagg.
Vad vi pratar om (på ren Svenska) är verktyg. Att ha ett system som ser till att företaget uppfyller arbetsmiljökrav, dokumentationskrav och andra regelverk som just den verksamheten är målet. Att systemet ska vara ett bra verktyg och inte en extra byråkratisk börda är visionen.

Arbetsmiljöverket 

Att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är ett ledningssystem framgår i föreskrifternas inledande paragrafer. AFS 2001:1 har till sin struktur många likheter med andra standardiserade ledningssystem. Det finns dock en viktig skillnad – AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste uppfylla, medan andra ledningssystem kan vara frivilliga.


Socialstyrelsen (Vård & Omsorg)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tar upp specifika krav för vård&omsorgsarbete

Tips: Uppföljningsguiden, ledningssystem från Sveriges Kommuner och Landsting

Övergripande ledningssystem

Tips: FR 2000
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Byggledningssystem

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Det finns naturligtvis fler, så tipsa gärna om dessa i kommentarsfältet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...