onsdag 14 december 2016

Samrådsunderlag till minister Margot Wallström & Ylva Johansson.

Att lägga ansvar på det politiska etablissemanget för ett självmord i Krokom kan liknas vid Don Quijotes kamp mot väderkvarnar. Men det går inte att vända om då detta ytterst handlar om moral.
Lagar & regler ska skydda. Det är grunden för ett demokratiskt samhälle.

Läs de två föregående artiklarna 'Får man mobba ihjäl anställda?'samt 'Självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar' för att få koll. Kontentan förenklades så gott det gick och skickades till de som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön för offentliganställda:


Skickat: den 8 december 2016 09:41
Till: 'riksdagsinformation@riksdagen.se'
Ämne: Samrådsunderlag. Att. Ylva Johansson & Margot Wallström

God morgon:
Som arbetsmiljöingenjör är jag en av alla dem som ser till att Sveriges landsting, kommuner, förvaltningar och företag har god kännedom av hur vi följer lagar och regler. Ni (minister Johansson & Wallström) är avsändare av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 .
Skriften är en utmärkt vision. Jag måste dock blåsa i visslan för vissa praktiska problem här nere på marknivå.


Problematik: Efter Hovrättens friande utslag av Arbetsmiljöverkets Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10) så har vi följande systemfel:

1.       Långtidssjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med runt 80% sedan 2010 (senaste källa 16-12-07: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister)
2.       Arbetsgivaransvarig (Riksdag) har lagt fram bl.a. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Det bör anses som arbetsgivares handlingsplan.
3.       Riksdag hänvisar i visionen till Diskrimineringslagen (2008:567). Ni hänvisar där till AV som tillsynsenhet (se 4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö).
4.       Arbetsmiljöverket är därmed den enhet som fått arbetsmiljöuppgiften. De följer dock främst AML (Arbetsmiljölagen) med detaljerade föreskrifter, för denna risk specifikt AFS 2015:4.
5.       Brott begås (Krokomfallet, Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10)). Fällande dom. Detta utom rimligt tvivel i Arbetsmiljödomstolen.
6.       Brott överklagas till Hovrätten (en annan enhet under Riksdag/Regering). De lutar sig mot en tredje författningssamling, Medbestämmandelagen (MBL, SFS 1976:580) och underliggande Kollektivavtal. Samtliga frias utifrån denna författningssamling från brott.
7.       Riksdag & Regeringen (Arbetsgivare) har Högsta domstolen som ska hjälpa övriga enheter (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen i detta fall) att definiera lagen. De menar att prövning inte är av vikt för rättstillämpningen och avslår därför att ge support.

Åtgärdsförslag: Arbetsgivaransvariga ledare (i detta fall minister Ylva Johansson samt Margot Wallström) bör tillse att Högsta domstolen prövar mål nr B 2863-11 utifrån Svensk författningssamling a.s.a.p. Målet är av yttersta vikt för rättstillämpningen (som punkter ovan visar).

Här på marknivå måste vi just nu förklara för arbetsgivare varför man får 1.000.000:- i böter för bristande försäkran av EG-direktiv, men blir ansvarsbefriad om man genom oaktsamhet orsakar en anställds död.

Jag företräder i detta ärende inte min arbetsgivare (Feelgood FHV) eller Arbetsmiljöverket. Jag agerar dock visselblåsare för 3428 representanter från FHV och andra rådgivande organ.

Med vänlig hälsning/

Daniel Bergström,

Arbetsmiljöingenjör

måndag 12 december 2016

Tips på olika arbetsmiljösystem

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på de objekt som kvalitetssäkras.

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg, ledningssystem, till stöd i detta arbete.

Kvalitetssäkring kan certifieras enligt standarder som till exempel ISO 9001OHSAS 18001:2007 eller ISO/TS16949. Organisationen vänder sig då till ett certifieringsorgan för att få sitt ledningssystem kontrollerat och certifierat. För kvalitetssäkring av arbetsmiljö finns sedan 2018 ISO 45001 (Artikel) som kan ersätta SAM.
Ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy, mål och hur arbetet ska ske med att nå dessa mål. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till. Ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan och ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta. Ett arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet.

I stort sett alla större företag är nu ISO-certifierade enligt ISO 14001 (Miljöledning) och/eller ISO 9001 (kvalité). Arbetsgivare kan då baka ihop Miljö- , Kvalité- samt nya Arbetsmiljö-ISO:n (ISO 45001) som ett enhetligt ledningssystem. Det är oftast en ren vinst, både ekonomiskt och administrativt, då man samlar allt under en flagg.
Vad vi pratar om (på ren Svenska) är verktyg. Att ha ett system som ser till att företaget uppfyller arbetsmiljökrav, dokumentationskrav och andra regelverk som just den verksamheten är målet. Att systemet ska vara ett bra verktyg och inte en extra byråkratisk börda är visionen.

Arbetsmiljöverket 

Att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är ett ledningssystem framgår i föreskrifternas inledande paragrafer. AFS 2001:1 har till sin struktur många likheter med andra standardiserade ledningssystem. Det finns dock en viktig skillnad – AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste uppfylla, medan andra ledningssystem kan vara frivilliga.


Socialstyrelsen (Vård & Omsorg)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tar upp specifika krav för vård&omsorgsarbete

Tips: Uppföljningsguiden, ledningssystem från Sveriges Kommuner och Landsting

Övergripande ledningssystem

Tips: FR 2000
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Byggledningssystem

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Det finns naturligtvis fler, så tipsa gärna om dessa i kommentarsfältet.


fredag 2 december 2016

Självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar

Studier i USA, Australien, Japan, Sydkorea, Kina, Indien och Taiwan pekar på att självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar.
Detta gäller också för Sverige , något som Lag & Avtal bevakat:

”I Sverige aktualiserades frågan om arbetsgivarens ansvar när två chefer dömdes, och senare friades, för att ha orsakat en socialarbetares självmord.”

I Frankrike dömdes nyligen ansvarig chef ( Se länk ), men Sverige halkar efter i allt snabbare takt. Ett juridiskt ansvar för att definiera vad som ska straffas och premieras har blivit oklart.

Högsta domstolen har fattat beslutet att inte ge prövningstillstånd för Sveriges enda rättsfall av psykosociala risker där arbetstagaren begick självmord. Domstolen motiverar inte beslutet, utan skriver bara att det krävs antingen att prövningen är av vikt för rättstillämpningen eller att det finns så kallade synnerliga skäl.

Rättstillämpningen? Kortfattat: man får juridiskt sett mobba ihjäl anställda.

Observera att det står juridiskt sett då straffrätten bygger på vad anställda gör, inte hur de är. Det är en viktig skillnad. Anklagade kan vara bra människor som gör fel saker på grund av okunskap.

Hur blev det så?
Arbetsmiljödomstolen, Hovrätten och Högsta domstolen talar inte samma språk då de sitter på olika regelverk. Arbetsmiljödomstolen lutar sig mot Arbetsmiljölagen (AML) i fallet ovan. Hovrätten tycker att Medbestämmandelagen (MBL) smakar bättre. Högsta domstolen sitter längst upp på Svensk författningssamling (SFS). HD ska bestämma vilken regelpyramid som ska gälla. Men de vill inte. Det innebär i slutänden att arbetsgivare kan straffas för klämskador men frias för självmord.

Dessa tre arbetsplatser (AMD, HR & HD) ska skydda demokratin med lagar & regler. Vad säger då deras arbetsgivare...Regeringen?

Arbetsgivaransvariga för domstolarna (Regeringen) har en tydlig vision. I detta fall är det Margot Wallström och Ylva Johansson som agerar avsändare med 'En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020'. Detta är regeringens vision:
____________________________________
Problem
2.3 Utvecklingen av arbetsrelaterad ohälsa
Arbetssjukdomar: Omkring 27 procent av kvinnorna och 20 procent av männen hade kroppsliga och/eller andra typer av arbetsorsakade besvär. Det är en betydande ökning sedan 2012 framför allt bland kvinnor. Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat mellan 2013 och 2014, för både kvinnor och män. Mellan dessa år ökade stress och andra psykiska påfrestningar med nästan 40 procent. För kvinnor är detta den högsta nivån hittills sedan mätningarna startade 1991.

Åtgärdsförslag
4.1 Övergripande målsättning
Diskrimineringslagen (2008:567) ställer krav på att arbetsgivare bedriver ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och förekomst av diskriminering påverkar givetvis arbetsmiljön för dem som drabbas och den arbetsplats där de befinner sig.
4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö
 - Konkreta åtgärder som pågår eller planeras
– Regeringen lämnar i samband med strategin ett uppdrag om att Arbetsmiljöverket i samråd med arbetsmarknadens parter ska ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.
___________________________________

Text ovan visar att det finns en vilja, men ingen rak väg. I teorin vill Regeringen (Arbetsgivare) att Diskrimineringslagen (2008:567) ska användas. Arbetsmiljöverket (Arbetstagare med uppgift att genomföra arbetsmiljöarbetet) ska se till att lagen efterlevs, men använder själva AML, inte Diskrimineringslagen. Om en annan enhet inom Sverige AB begår ett lagbrott utifrån dessa regelverk ( i detta fall socialförvaltningen ) och överklagar fällande dom så tillämpar en tredje part ( Hovrätten ) Medbestämmandelagen (MBL) och får genom detta till en friande dom.
Regeringens (Arbetsgivares) har Högsta domstolen som ska hjälpa de andra arbetstagarna (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen) att tolka lagen. Men de backar. Ursäkten är dravel då de menar att prövningen inte är av vikt för rättstillämpningen.

Sunt förnuft: Om arbetsgivare frias trots att lagbrott begåtts (det finns ett bevisfört sammanhang) så måste rättstillämpningen ses över. Hur ska vi annars följa rätt lag?

"Jag fruktar aldrig att saker kommer att gå allvarligt fel där sunt förnuft har fritt spelrum."
Thomas JefferssonISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...