torsdag 1 september 2016

Sveriges personalkris 2020


Sveriges personalkris 2020


2020 ligger i skrivandets stund 4 år i framtiden. Det är i sig inte ett avgörande år men en överskådlig tid för ett antal problem som kommer att skapa kris på den Svenska arbetsmarknaden. Se följande:
  • Boende. Arbetssökande kan inte arbeta på en geografisk plats då boendet saknas. Problematiken är identiskt med nuvarande situation efter första världskriget  ( Boverket, Svensk politik för boende, planering & byggande under 130 år)  
  • Vid sidan om detta har den tekniska revolutionen skapat ett fenomen där arbetsliv och fritid flyter samman, med stressrelaterade symptom som en följd. De flesta är nu ständigt uppkopplade. Ökad sjukfrånvaro är ett faktum redan i dag.
  • Sveriges sociala skyddsnät, anställningstrygghet och longitivitet på en arbetsplats har försvunnit. Gig-ekonomin är ett exempel på detta.
  • Ovanpå detta har vår arbetsmiljö förändrats ,från metodik grundade på hållbarhet, tid och kvalité. Vår nya arbetsmarknad handlar främst med vinst, effektivitet och kvantitet som mål. Detta är farligt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
  • Möjligtvis är det största problemet att utbildningsväsendet inte hinner med de snabba förändringar på arbetsmarknaden som nu sker. Systemet för att matcha rätt kompetens mot jobb klarar inte immigrationen (internationella examina måste översättas till nationella system) och den tekniska utvecklingen ställer krav på utbildningar som i många fall inte uppkommit. 2024 beräknas exempelvis vartannat yrke som finns i dag vara automatiserat.


Bostadspolitiken 1946-1975 blev en integrerad del i arbetsmarknadspolitiken under förra seklet. De åtgärder som vidtogs var ett svar på personalbrist, storstädernas snabba befolkningsökning, utanförskap och ökande hemlöshet. Exakt samma problematik som nu uppstått. Byggnormer och bostadspolitik är tyvärr ett utmärkt exempel på när det bästa blir det godas fiende. Byråkrati i kombination med ett nedmonterat skyddsnät (som bostadsprogrammet var en del av), privatisering av marknaden (politiskt ansvar har övergått till privata intressen) och en enorm befolkningsökning på grund av migrationspolitiken har skapat en mycket riskfylld situation. År 2020 liknar därmed 1940 till stor del, i form av hemlösa främst i storstäderna. Dessa kommer att vara (till stor del) unga, ströjobbande, utbildade människor utan socialt skyddsnät. Arbetsmarknaden kommer därmed att tappa en stor mängd arbetskraft som annars skulle driva Sveriges företag framåt och vi riskerar en ökning i kriminalitet p.g.a. ökad segregation och utanförskap på arbetsmarknaden.
I Sverige finns idag 4 700 000 sysselsatta. 2 490 000 tusen jobb beräknas ersättas av datorer och robotar, exempelvis inom yrkesgruppen ”försäljare, detaljhandel, demonstratörer”. Ett exempel är Google som ersatt traditionell personalintensiv försäljning av medieannonsering med ett automatiserat auktionsförfarande. Detta är exempel på ströjobb som inte kräver högre utbildning och som kommer att försvinna. En synnergieffekt av just bostadsbristen är att studentlägenheter saknas vilket ger till följd att möjligheter till studier minskar. Utan högre utbildning skapas därmed ett tomrum av högutbildade samt en brist på jobb för lågutbildade. De som har ett jobb pressas samtidigt allt hårdare, med både fysisk och psykisk utbrändhet som följd.
Samtliga länkar i denna analys har mer eller mindre genomtänkta åtgärdsförslag för de delar som tas upp. Analysen i sig bygger på fakta där vi i dag inte har fungerande åtgärdsförslag. Ett exempel på förslag där både vilja och lösningar finns är Hanne Kjöllers artikel ‘Välkommen till Byggbyråkratin’. Marknaden skriker efter bostäder. Företag kan både producera och leverera utifrån behov, men överdrivna regelverk sätter stopp. Regelförändringar kan låsa upp denna kris. Regeländring måste komma från regering och riksdag till Boverket. De politiker som måste initiera detta är dock ovilliga att ta risker eller direkt ansvar vilket gör att förändringar inte kommer till stånd. Denna handlingsförlamning kommer att fortgå under överskådlig tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KMA - för Bygg & Anläggning?

K M A – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning  Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arb...